Chinese International Education

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

เรียนภาษาจีน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรม ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการทำงานจริง อยากไปเรียนที่ประเทศจีน ไม่ต้องบินไปไกล มาเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ไทยแต่ได้ความรู้สึกเหมือนไปเรียนต่างประเทศ มาเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่ ม.เกริก เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพัฒนาภาษาจีน

 • โครงสร้างหลักสูตร
 • จบแล้วมีงานทำ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

โครงสร้างหลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ60 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอก24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้

 •  เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ
 •  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 •  เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 •  ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 •  พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 •  เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ โรคร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 2. ประเภทของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 3. ภาษาที่ใช้
  • ภาษาจีน
 4. การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทย
  • นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก

 1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
 2. อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
 3. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่แบ่งชั้นเรียนตามระดับภาษา
 4. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนเรียน (หลักสูตรภาษาจีน) ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
 5. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนระดับสูง
 6. มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก
 7. ค่าเทอมสามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้
 8. รูปแบบการเรียนการสอนที่โดดเด่นแบบตะวันตก และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน
 9. ส่งเสริมการฝึกงานและแนะนำการจ้างงาน

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล

มาเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

นักศึกษาไทยที่เรียน วิทยาลัยนานาชาติ

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
การที่หนูมีเพื่อนคนจีนและได้รู้จักกับคุณครูคนจีนมากมาย คนจีนใจดีใจกว้าง รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วสนุกมากๆ สามารถเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเขาค่ะ

สุรางคนา ณ ป้อมเพ็ชร์

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
ดิฉันเล็งเห็นว่าภาษาจีนมีความสำคัญมากในอนาคต เลยอยากลองเรียนภาษาจีนดู พอได้ลองเรียนแล้วรู้สึกชื่นชอบวัฒนธรรมจีน และหลงไหลผู้คนมากมาย เลยทำให้ได้เรียนต่อที่ม.เกริกค่ะ

รัชวิภา จันทมนท

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
เราสามารถมีเพื่อนคนจีนได้มากมายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนต่างประเทศ เราสามารถใช้ภาษาจีนคุยกับเขาได้ทุกวัน ได้รู้ถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาถิ่นต่างๆ เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ และเปิดครอสสอนภาษาไทยให้กับเขาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วย

ชลิตา แสงจันทร์ไทย

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)

ความประทับใจที่มาเรียนที่ ม.เกริก
ได้เจอครูที่เป็นสัญชาติจีนแท้ๆ ท่านเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆ อีกอย่างหนูก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์โดยตรงในเรื่องของการทำงานสามารถเพิ่มในส่วนรายได้ของหนูด้วย ได้เพิ่มเพื่อนมากมายหลายสัญชาติจากหลายมณฑลที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกค่ะ

สุรดี ศรียี่ฟุง

นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)