การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม”

📚 การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม รวมถึงรายวิชาฟิกฮ์และวิชาภาษาอาหรับ
📍 ในวันนี้ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1208 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
🖌 ​โดยมี อาจารย์หวัง ฉางหมิง ประธานบริหารมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้
🥇 ​ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรใหม่
💎 ​อาจารย์สราวุธ และซัน ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ กัปตันอำพล ขำวิลัย
แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน
✅ 8 มกราคม 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
✅ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก
✅ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริก
🇹🇭 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. อาจารย์สมาน อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
 3. นายบัญญัติ ยุมยวง อดีตกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 4. ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 5. นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 6. คุณเจะมูฮัมมัด เจะอีแต อดีตผู้นำคณะทำงานกิจการเที่ยวบินฮัจย์ บริษัทการบินไทย ประจำสถานีเจดดาห์และมาดีนะห์ ซาอุดิอาระเบีย
 7. ดร.อาบีดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 9. อาจารย์วัชรีย์ เด็ดดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาภาษาอาหรับอัลมุนญิด
 10. ดร.วลีด อีซอ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ
 11. อาจารย์นาวาวี อารวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านชะรีอะห์และภาษาอาหรับ
 12. อาจารย์อัชร๊อฟ ยุมยวง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดตะวันออกกลาง
 13. อาจารย์ณัจญวา บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย
 14. คุณนัจมา แสงเกษมสานติ์ ผู้จัดการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล
 15. ดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษ
  ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล
 16. คุณสุภัทรา ขัตติยะอารีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
 17. นายปรัชญาชัย และซัน ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท ริยาฮัด จำกัด
 18. นายวีระ สวัสดิ์มณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรมฮาลาล
 19. นายฮัสซาน หมีดเส็น อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

📍ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. MR.WANG CHANGMING ประธานกรรมการบริหาร
 2. ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 3. นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 4. อาจารย์ กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน
 5. อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 6. ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 7. ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 8. อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน
 9. อาจารย์ฟิกรี ปายอ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save