แบบสอบถาม “ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต”

แจ้งกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564

 

1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2564 เพื่อการรายงานตัว + วัดชุดครุย

รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.ห้อง 3101 (ห้องกระจก) อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกริก

2. นักศึกษาที่มีรายชื่อในข้อ 1 และได้ยื่นเรื่องแจ้งจบภายใน 31 พ.ค.2564

สามารถทำการตอบแบบสอบถามออนไลน์ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” ของระบบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม) ให้ครบสมบูรณ์ เพื่อประกอบในการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ดังรูปด้านล่าง

เมื่อทำการคลิกที่ “สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา” จะแสดงหน้าต่างให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าไปทำแบบสอบถามออนไลน์ ดังรูปด้านล่าง

3. กรณีที่นักศึกษายื่นเรื่องแจ้งจบหลัง 31 พ.ค.2564 จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่ไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้มากรอกแบบฟอร์มดังกล่าวในวันรายงานตัว หรือสามารถ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำมาส่งในวันที่มารายงานตัว

4. กรณีที่นักศึกษามีงานทำ

ให้นักศึกษาที่เป็นลูกจ้าง ดาวน์โหลด “แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัญฑิต” โดยนำไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซองและส่งให้ เจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะฯ ในวันที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เฉพาะผู้ที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)