โครงการ “สร้างเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำทางสาธารณสุข” ณ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดโครงการ “สร้างเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำทางสาธารณสุข” ไปศึกษาดูงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยเข้าร่วมฟังการบรรยายจาก
1.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ (รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในหัวข้อ “มุมมองการปฏิรูประบบสุขภาพและการสาธารณสุขไทย กับบทบาทการนำ”
2.รศ.วสุธร ตันวัฒนกุล (รองอธิการบดี สบช.) ในหัวข้อ “การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข..สู่ผู้นำสุขภาพยุค New Normol”
3.นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย (อธิบดีกรมอนามัย) ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในสถานการณ์โควิด-19”
4.นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยและคณะ) ในหัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life Course Approach”
บรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และอัดแน่นไปด้วยความรู้ต่างๆมากมายจากกระทรวงสาธารณสุข หลังจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ก็จะทำให้เกิดผู้นำทางด้านการสาธารณสุขในประเทศไทย ที่จบจากมหาวิทยาลัยเกริกเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยอีกมากมายในอนาคต และจะตรงตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเกริก นั้นคือ “ภูมิปัญญา เพื่อสังคม”

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)