หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี MR. WANG CHANGMING
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) หลังจากนั้นได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทางเลือก ทางรอด ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)