สน.วิชาการ+ฝ่ายทะเบียน+ไอที เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript ตามนโยบายของ สป.อว. ผ่านzoom

        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายของ อว. สามารถนำไปปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการให้บริการ Digital Transcript ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พร้อมทั้งแนะนำ Technology ที่นำมาใช้ในการจัดทำ Digital Transcript รวมถึงกระบวนการ (Process) ที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกัน และนำเสนอแนวทางในการพัฒนา Digital Transcript ที่สถาบันอุดมศึกษาควรต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา

        ในการนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการให้บริการ Digital Transcript ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชนดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สป.อว. จึงใคร่ขอเชิญผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กำกับดูแลงานด้านทะเบียน ๒) ผู้ดูแลกระบวนการด้านทะเบียน ๓) ผู้ดูแลด้านเทคนิค (IT) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Digital Transcript : กระบวนการจัดทำ Digital Transcript (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom:https://thairen.zoom.us/j/63636446679 Meeting ID : 636 3644 6679 โดยตอบแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านทางออนไลน์ ที่ลิงค์ : shorturl.at/lvGY2 ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)