มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมโครงการ KU fight Covid 19

        อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมโครงการ KU fight Covid 19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 9 , วันศุกร์ที่ 11 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #COVID19 #KUfightCovid19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)