มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดโครงการอบรมเรื่อง “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” การอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดอบรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยเกริก และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 เวลา 7.30-17.30น. ณ อาคาร ดร.เกริก ชั้น 3 ห้อง 2300 มหาวิทยาลัยเกริก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ธิรตา ภาสะวณิช กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 18 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดการอบรมโทร. 02 5523500-9 ต่อ 204 081-357-5524 (คุณอภิสิทธิ์) 091-010-5262 (ดร.อรุณี)

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)