โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์ งานศูนย์ภาษาและงานวิชาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านการทำงาน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ได้เข้ามาศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยเกริก และเข้าพบกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาในด้านการทำงาน ด้านการเรียน การสอนนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น #มหาวิทยาลัยเกริก#เรียนภาษาจีน#Dek64#KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)