ภาวะการมีงานทำ

ผู้สำเร็จการศึกษา ทำการตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ”(คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม) และตอบแบบสอบถามให้ครบสมบูรณ์ จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

หมายเหตุ ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (คลิกที่นี่)

กรณีที่นักศึกษามีงานทำ
* นักศึกษาที่เป็นลูกจ้าง ดาวน์โหลด “แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัญฑิต” โดยนำไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซองและส่งให้ เจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะฯ ในวันที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เฉพาะผู้ที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
* ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่ไม่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ของคณะวิชาในวันที่มารายงานตัว

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)