ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2564
โดยการอบรมสองวันสุดท้ายได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการไกล่เกลี่ย อาจารย์ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจอาจารย์นพพร โพธิรังสียากร อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์หลังจากที่ผู้เข้าอบรมทั้งรุ่น 1และ 2 ได้เข้าอบรมตามหลักสูตรแล้ว จากนั้นทางหลักสูตรได้จัดเหตุการณ์ ทั้งคดีแพ่ง และอาญาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าสอบขึ้นบัญชีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยต่อไป

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ผู้ไกล่เกลี่ย

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)