พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย-จีน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย-จีน โดยมี ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษา หลังจากกล่าวต้อนรับ และพูดคุยกันแล้วนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษจาก ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ ในหัวข้อเรื่อง “โอกาสธุรกิจไทย จีน อาเซียนหลังโควิด-19” และยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรออนไลน์” โดยอาจารย์ธัญดา นันทพันธ์

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)