ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าหอพักนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าหอพักนักศึกษา
        นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา 641xxxxxx ที่มีความประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนค่าหอพักประจำปี 2564 ขอรับแบบคำร้องขอรับเงินสนับสนุนค่าหอพักนักศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 (หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์)
เตรียมเอกสาร ดังนี้
        1. สำเนาสัญญาเช่า(ระบุชื่อผู้ขอรับทุนอยู่ในสัญญาเช่า) 2 ชุด
        2. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเช่า 2 ชุด
        3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับเอกสารได้ที่
        งานหอพัก สำนักกิจการนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร. 086-0363065 (คุณรัตนาภรณ์)

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter