ประกาศ เรื่องคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

     ประกาศ เรื่องคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยเกริก ประกาศให้จัดการเรียนการสอนและการสอบในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ งานหอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา จึงดำเนินการคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพักให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
    1. กรอกแบบคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
    2. แนบเอกสารประกอบ
        2.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
        2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
        2.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ชื่อ-สกุลผู้ขอรับเงินคืนเท่านั้น
    3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง 3 ช่องทาง ได้ที่
        3.1 งานหอพัก สำนักกิจการนักศึกษา (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.)
        3.2 ส่งผ่านทางอาจารย์แนะแนวการศึกษา หรือบุคลากรที่ประสานการโอนเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
        3.3 ส่งเอกสารมาที่ งานหอพัก สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก
Link >>>  https://drive.google.com/file/d/1m85O52rXdaU0U6uIqvH5HG9ptbEKsRsQ/view?usp=sharing
และส่งเอกสารภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2564
งานหอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)