บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำนักศึกษา”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาวะผู้นำนักศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ

และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 11.00 น. บริเวณหน้าอาคารหอสมุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้นำนักศึกษาก่อนออกไปทำกิจกรรมด้วยค่ะ 😀

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)