งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

        งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
เปิดรับบทความภาษาจีน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในหัวข้อ
        1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จีน
        2. ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
        3. ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ
        4. ด้านการแปลจีน
รูปแบบในการประชุม
        จัดการประชุมแบบออนไลน์ (Online) ลงทะเบียนออนไลน์ ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
✅ค่าลงทะเบียน
        ค่าลงทะเบียนช่วง Early Bird ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 4,000 บาท (900 RMB/135 USD) ค่าลงทะเบียนช่วงปกติวันที่ 14-30 กันยายน 2564 4,500 บาท (1,000 RMB/150 USD) ผู้เข้าร่วมฟังแต่ไม่นำเสนอบทความ 1,500 บาท (330 RMB/50 USD)
✅กำหนดการสำคัญ
        วันสุดท้ายของการสมัครและส่งบทความสมบูรณ์ (Full Paper) 30 กันยายน 2564 ตอบรับและประกาศผลการพิจารณาบทความภายใน 30 ตุลาคม 2564 นำเสนอผลงาน 19 พฤศจิกายน 2564
💻ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
        เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.rsu.ac.th/libarts/C_IRCCS2021.asp
📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
        ฝ่ายรับสมัคร ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
        โทรศัพท์ : 02 997 2222 ต่อ 1237 1224 1279 หรือ
        อาจารย์สุพิชญา อ่ำคิด มือถือ +66 84-263-5956 หรือ
        E-mail : thailand_irccs2021@rsu.ac.th
จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก
ภาควิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #มหาวิทยาลัยรังสิต #มหาวิทยาลัยรามคำแหง #มหาวิทยาลัยบูรพา #ประชุมวิชาการนานาชาติ #ภาษาจีน

Share:

Share on facebook
Share on twitter