คณะผู้บริหารม.เกริก เข้าแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร

        วันที่ 4 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ MR.LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน นางสาว ธัญญ์พิชชา อติวัณณ์วงษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร. ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานโครงการหลักสูตรการจัดการองค์การ (M.A.) ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)