คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้ามอบงบประมาณ และน้ำดื่ม ม.เกริก สนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19

        รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ MR. LI SHAOYUN ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน ได้เข้ามอบงบประมาณ และน้ำดื่ม ม.เกริก เพื่อสนับสนุนโครงการ KU fight Covid 19 vaccination center ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 9 , วันศุกร์ที่ 11 วันเสาร์ที่ 19และในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #COVID19 #KUfightCovid19

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)