ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีม.เกริก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในโอกาสรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า​โปรดกระหม่อม​ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)