ขอแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ศิษย์เก่า ม.เกริก ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร

        มหาวิทยาลัยเกริกขอแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชาการบริหารองค์การ #ศิลปศาสตร์

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)