“การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชนเมืองของชุมชนบางเขน กรุงเทพฯ”

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และกล่าวเปิดงานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ชุมชน จัดทำโดยทีมวิจัย “การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชนเมืองของชุมชนบางเขน กรุงเทพฯ” โดยมีผู้สนใจเข้าการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 1302 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)