การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ในนามศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับทีมวิจัยชุดระบบและ กลไก (4) มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดงานการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการย่อย 50% ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลการวิจัยและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัยชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัย ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ อาคาร ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี และรองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

Share:

Share on facebook
Share on twitter