ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > เบอร์ติดภายใน ม.เกริก
 

  ผู้บริหารระดับสูง
  อธิการบดี
  ดร.เบญจา มังคละพฤกษ์
  ที่ปรึษาอธิการบดี
  รศ.ดร มนูญ พาหิระ
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  อ.ปรีชา ลิ่มไทย
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ
  รศ.ดร กุณฑล ศรีเสริมโภค
  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  อ.สุเทพ จันดาวัน
  200, 201
  02-5523510
  203
  02-9736734
  200, 201
   
  204
  02-5523514
  202
  02-5523512


  สำนักอธิการบดี
  ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
  เลขานุการ
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน
  ฝ่ายบริหารทั่วไปและอาคารสถานที่
   - งานโสตทัศนูปกรณ์
  ฝ่ายบริหารทั่วไป
   - งานบริหารทรัพยากรบุคคล
   - งานสารบรรณ
   - งานจัดซื้อและพัศดุ
   - งานบริการ
  200
  200, 201
  102, 106, 207
  344, 345
  400, 420
  305
  216, 236
  212
  342, 343
  239, 415


  สำนักหอสมุด
  ผู้อำนวยการสำนัก
   - งานวิเคราะห์
   - งานบริการ
   - งานวาสาร
  104
  107
  111


  สำนักประกันคุณภาพ
  ผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่
  สายตรง
  222
  02-9706406


  สำนักวิชาการ
  ผู้อำนวยการสำนัก
  ฝ่ายบริหารและวิชาการ
  สายตรง

  ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานฯ
  - งานทะเบียน
  - งานวัดผล
  - งานผลิตเอกสารและตำรา
  228
  210
  02-9706400

  103, 109
  100, 110
  101


  สำนักการส่งเสริมการศึกษาและปชส.
  ผู้อำนวยการสำนัก
  ฝ่ายส่งเสริมและบริการการศึกษา
  - งานรับสมัคร
  - งานแนะแนว

  ฝ่ายบริการกองทุนเพื่อการศึกษาฯ
   - งานจัดหารายได้ฯ
   - งานบริการและเงินทุน

  ฝ่ายสื่อสารการตลาด
   - งานผลิตสื่อฯ
  202
  336
  112, 113, 114
  346, 336
  349
  349
  330, 775
  626
  624, 625, 657


  สำนักกิจกรรมนักศึกษา
  ผู้อำนวยการสำนัก
   - งานปกครอง
   - งานธุรการ
   - งานพยาบาล
   - งานสโมสรนักศึกษา
   - งานกีฬา
   - สโมสรนักศึกษา
  337
  338
  338
  332
  339
  335
  332

  คณะเศรษฐศาสตร์
  คณบดีฯ
  รองคณบดีฯ ธุรการคณะ
  224
  208


  คณะนิติศาสตร์
  คณบดีฯ
  รองคณบดีฯ ธุรการคณะ
  สาขานิติศาสตร์
  สายตรง
  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  226
  211
  209
  02-9736741
  227


  คณะบริหารธุรกิจ
  คณบดี รองคณบดี
  ธุรการคณะ
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาการเงิน
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล
  โทรสาร
  232
  215
  217, 218, 219
  221
  304
  213
  223
  02-9736742


  คณศิลปศาสตร์
  คณบดีฯ
  สายตรง
  รองคณบดี
  เลขานุการ ธุรการคณะ
  ภาควิชาศึกษาทั่วไป
  สาขาวิชาสังคมสงเราะห์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ
  สาขาวิชาการจัดการ
  สาขาวิชารัฐศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาจีน
  โทรสาร
  432
  02-9736737
  433
  434
  435
  430
  431
  436, 438
  437
  435
  644


  คณะนิเทศศาสตร์
  คณบดีฯ
  สายตรง
  รองคณบดี เลขานุการ
  ธุรการคณะ
  หัวหน้าสาขา
  ห้องพักอาจารย์
  ห้องปฏิบัติการชั้น 1
  ห้องปฏิบัติการชั้น 2
  425
  02-9705778
  424
  426
  421
  422, 423
  601
  620


  วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
  หลักสูตรสื่อสารการเมือง
  630, 631


  ศูนย์ / สถาบัน / โครงการ / อื่นๆ
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  หัวหน้าศูนย์
   - งานพัฒนาระบบและประมวลผล
   - งานเครือข่ายและบริการซ่อมบำรุง
   - โทรสาร

  ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา
  สถาบันภาษา
  โครงการจัดการ
  โทรสาร
  โครงการบัญชี (ใช้เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)
  สายตรง
  โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ (รปม.)
  สหกรณ์ออมทรัพย์
  ห้องรับรองอาคาร1 ชั้น 2
  ห้องรับรองอาคาร2 ชั้น 6
  งานบริการอาคาร1 ชั้น 2
  งานบริการอาคาร2 ชั้น 6
  ร.ป.ภ.สำนักอธิการบดี
  ร.ป.ภ. ป้อมหน้า
  ร.ป.ภ. ป้อมหลัง
   
  303
  300,301
  302
  0-29706409

  770
  402
  511, 512
  320, 321
  02-9736743
  404
  02-9736738
  660, 655
  441
  206
  670
  239
  415
  205
  600
  707