ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
Wednesday, 04.21.2010, 09:53am  |    อ่านทั้งหมด 4620 ครั้ง     
 

บริหารธุรกิจ

 
ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
2 1-1002-00526-77-1 นางสาวแคธลียา นิซู
3 1-1002-00553-55-8 นายอนิรุต พรมทา
4 1-1002-00643-80-8 นายสุทธิพงษ์ สุขสุเหิม
5 1-1003-00073-90-6 นางสาวนงลักษณ์ จุ้ยทองคำ
6 1-1004-00510-62-3 นางสาวกรองกาญจน์ วงรักษา
7 1-1005-00106-15-8 นางสาวพัชริน ไม้แก้ว
8 1-1005-00163-93-3 นายวุฒินันทน์ จันทโรจวงศ์
9 1-1005-00276-28-2 นายสมศักดิ์ ญาณโชติ
10 1-1005-00277-19-0 นางสาวพิมลทิพย์ จงรักษ์
11 1-1005-00281-52-9 นางสาวชลลดา บัวใจบุญ
12 1-1005-00310-23-5 นายณัฐพล งามเลิศ
13 1-1005-00318-89-9 นางสาวจุฑาภรณ์ เพ็ชร์รัตน์
14 1-1005-00341-64-5 นายฐปพรรษ เหมวิมล
15 1-1005-00341-65-3 นางสาวเจริญศรี เยาวกุล
16 1-1005-00375-48-5 นางสาวสุกัญญา บาททอง
17 1-1005-00639-90-3 นางสาวลลิตา เล็กดา
18 1-1006-00119-66-9 นางสาวอรรวย จันทร์ดาบุญ
19 1-1006-00170-81-8 นางสาวญาณี เร่งติดต่อ
20 1-1006-00184-44-4 นางสาวน้ำทิพย์ บุญพิทักษ์
21 1-1006-00190-20-7 นางสาวศิริลักษณ์ แต้ภักดี
22 1-1006-00245-85-1 นางสาวญาณิการ์ ทับทวี
23 1-1007-01128-05-1 นายปฏิพัทธ์ ปานแก้ว
24 1-1007-01152-27-1 นางสาวชญานี ชัยพิพัฒน์
25 1-1007-01181-03-3 นางสาวธิดากรณ์ วาดพนม
26 1-1007-01184-30-0 นางสาวภัสรินทร์ วิรุณพันธ์
27 1-1007-01315-61-7 นางสาวปัทมา เนตรบางเพรียง
28 1-1012-00285-52-0 นายกวีวุธ จุฬาสมฤทธิ์
29 1-1014-01073-79-1 นางสาวมนัสนันท์ ปี่แก้ว
30 1-1014-01399-69-7 นางสาวอนุตตรา ศรีกา
31 1-1014-01420-29-7 นางสาวศิริพร แย้มวันเพ็ญ
32 1-1014-01439-28-1 นายเอกพงษ์ แซ่เตียว
33 1-1014-01534-44-6 นางสาวนิตยา โคตะลุ
34 1-1014-01594-70-8 นายดนุพล วงษ์ขวัญ
35 1-1014-01744-11-4 นางสาวสุพัตรา จำนงค์
36 1-1014-01750-60-2 นางสาวเบญจรัตน์ พรมวิเศษ
37 1-1014-01758-42-5 นายสถาพร สังข์รุ่ง
38 1-1015-00265-10-9 นายสุนทร ถือสัตย์เที่ยง
39 1-1015-00333-13-9 นายวีระ โปร่งโสภา
40 1-1018-00331-36-1 นางสาวมินตรา บุญญาโพธิ์
41 1-1020-00975-62-1 นางสาวพานิดา นามสมบูรณ์
42 1-1020-01057-90-1 นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วใสย์
43 1-1020-01218-16-5 นายอาทิตย์ นิ่มรองนาม
44 1-1020-01248-38-2 นางสาวจิราภรณ์ จันทร์แก้ว
45 1-1020-01280-92-8 นายเอกสิทธิ์ ทองหัสนะ
46 1-1020-01331-83-2 นายทัชพงษ์ แตงอ่อน
47 1-1020-01347-81-0 นางสาววรญา จีนหมิ่น
48 1-1020-01378-86-3 นางสาวนุชนาถ อ่อนมิ่ง
49 1-1020-01485-64-3 นายเกษมสุข บุญเจริญ
50 1-1027-00016-98-7 นางสาวสุพัตรา สมันเลาะ
51 1-1027-00017-08-8 นางสาวศิริวรรณ ทองท้วม
52 1-1027-00078-59-1 นางสาวทิพาพร บุญศรี
53 1-1031-00067-05-1 นางสาวสุธิษา สมหา
54 1-1037-00050-12-4 นายสุระพงษ์ กองเซ็น
55 1-1037-00307-55-9 นางสาวชาลิสา สังข์ทอง
56 1-1101-00108-04-8 นายสุพัฒน์ สุขแปร
57 1-1199-00174-51-5 นางสาวศิริประภา ไชยยนต์
58 1-1199-00239-98-6 นางสาวสุพัตรา อินทรภูมิ
59 1-1199-00271-18-9 นางสาวสุกัลยา แผนวิชิต
60 1-1206-00111-93-5 นายธงชัย บุญเรืองรอด
61 1-1206-00141-41-9 นางสาวสุดารัตน์ บริบูรณ์
62 1-1299-00038-90-5 นายพรเทพ เหิงขุนทศ
63 1-1299-00067-43-3 นางสาวศิริพร ชั่งนาค
64 1-1303-00065-91-1 นางสาวสุวดี วิจารย์
65 1-1303-00065-92-0 นางสาวสุวิมล วิจารย์
66 1-1406-00087-89-9 นางสาวสุวรรณี ตรีหิรัญ
67 1-1499-00202-18-7 นายชัยญา ผดุงฤกษ์
68 1-1499-00208-60-6 นางสาวพัชรินทร์ รื่นรส
69 1-1504-00063-14-7 นายพงศ์พันธุ์ พานทอง
70 1-1599-00141-28-5 นายณัฐพล ปรีชาชาติ
71 1-1601-00221-10-3 นางสาวนิสาบดี วงษ์มณี
72 1-1601-00270-46-5 นางสาวอังสุมา เจริญนาค
73 1-1603-00117-09-1 นางสาวเครือวัลย์ รอดกลาง
74 1-1603-00117-10-5 นายคมสัน รอดกลาง
75 1-1604-00105-41-9 นางสาวศันสนีย์ ศรีมณี
76 1-1604-00106-78-4 นางสาวสุชาดา บุญศรี
77 1-1607-00040-96-7 นางสาวปนัดดา วรรณโรจี
78 1-1610-00004-05-5 นายพิทยา แสนทิสา
79 1-1698-00076-79-1 นางสาวเบญจพร วงษ์บุตรอด
80 1-1698-00098-74-4 นายประทีป ดุกสี
81 1-1706-00089-22-1 นางสาวลักขณา ทำกินดี
82 1-1706-00097-60-6 นางสาวอัฉรา ชัยพิพัฒน์
83 1-1799-00053-05-0 นายโกศล กันแช่ม
84 1-1799-00170-51-0 นายอรรถพล พรคำ
85 1-1804-00008-25-1 นางสาววนิดา เปี่ยมทอง
86 1-1899-00111-66-1 นายอนุรักษ์ อาจหาญ
87 1-1999-00234-84-4 นายจักรพงษ์ รื่นมาลัย
88 1-2095-00020-19-6 นางสาวศุลีพร เรือนแป้น
89 1-2097-00260-47-6 นางสาวภัทรียา กุลชนะบรรจง
90 1-2097-00260-48-4 นางสาวภัทรานี กุลชนะบรรจง
91 1-2198-00100-27-6 นายสถาพร ดีหมั่น
92 1-2198-00101-32-9 นายณัฐวุฒิ คำรักเกียรติเจริญ
93 1-2198-00119-00-7 นางสาวดารณี ปราโมทย์
94 1-2199-00284-18-2 นางสาววนาลี บุญอยู่
95 1-2299-00353-92-3 นางสาวธนาภรณ์ พุดหอม
96 1-2304-00048-47-3 นายชำนาญ ทองชัย
97 1-2399-00148-62-9 นางสาวสุมิตรา ขวนขวาย
98 1-2403-00102-35-2 นางสาวจิตประภัสศร รอดทุกข์
99 1-2403-00105-52-1 นางสาวดารุนี เจ๊ะดิ
100 1-2403-00111-24-6 นางสาวขวัญเรือน อยู่สุข
101 1-2498-00063-94-0 นายอนุชา ฉ่ำสวัสดิ์
102 1-2499-00138-11-9 นางสาวสาริณี จรพินิจ
103 1-2501-00142-80-6 นายชาคร พัวพานิช
104 1-2501-00158-42-7 นายภานุมาส รักษาทรัพย์
105 1-2501-00162-28-9 นางสาวกนกวรรณ สกุลทา
106 1-2502-00119-18-1 นางสาวชลธิชา ศรีนุสร
107 1-2502-00125-78-4 นางสาวปิลันธนา ขันเคน
108 1-2504-00170-92-9 นางสาวปาริฉัตร นันทสาโร
109 1-2505-00115-99-7 นางสาวทรายกมล โพธิชัย
110 1-2508-00039-26-9 นายธงชัย จำเรือน
111 1-2604-00046-73-0 นางสาววิไล ทับเผือก
112 1-2604-00047-42-6 นางสาวจินาภรณ์ วิบูลเจริญ
113 1-2699-00094-41-3 นายพงษ์เทพ ศรีกำเหนิด
114 1-2699-00110-03-6 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณรัตน์
115 1-2699-00127-35-4 นางสาวอาทิพย์ตยา มะหะมาน
116 1-2703-00005-19-5 นางสาวจุฬารัตน์ ผลผาสุข
117 1-3010-00073-06-3 นางสาวสุมลตรา เสียดกลาง
118 1-3020-00115-43-3 นายวีรุตย์ เจิมขุนทด
119 1-3099-00603-46-5 นางสาววิไลวรรณ ถินกระโทก
120 1-3103-00021-41-6 นายคมสันต์ วัฒนะ
121 1-3108-00139-98-0 นายพรนารายณ์ ลำภา
122 1-3199-00134-97-0 นายกิติชัย สร้อยทอง
123 1-3207-00158-60-5 นางสาวสุภรัตน์ วันประเสริฐ
124 1-3209-00143-11-3 นายประทีป ดัชถุยาวัตร
125 1-3212-00064-66-1 นางสาวสมจิตร เลาเลิศ
126 1-3399-00092-76-2 นายชัยรัตน์ โยธี
127 1-3404-00115-42-1 นายวุฒิไกร นามวิชัย
128 1-3404-00124-06-3 นายมงคล ท่อนคำ
129 1-3405-00127-91-9 นางสาวปิยะมาศ บูรณ์ญเพ็ชร
130 1-3405-00156-95-1 นางสาวเดือนเพ็ญ ธิบพขัน
131 1-3501-00121-49-2 นางสาวพรพิมล สาระคำ
132 1-3501-00123-80-1 นางสาวธัญญลักษณ์ สมมั่น
133 1-3501-00129-09-4 นางสาวอังษฎา โสมะตะนัย
134 1-3501-00129-94-9 นายพงศ์พันธ์ พันทมนต์
135 1-3501-00139-86-3 นางสาวเดือนเพ็ญ ขันแก้ว
136 1-3501-00141-40-0 นางสาวชลธิชา พรหมจารีย์
137 1-3501-00143-73-9 นางสาวสุทธิพร โสระมรรค
138 1-3501-00152-53-3 นายพีรภัทร ประทุมวัน
139 1-3501-00168-84-7 นางสาวปนัดดา เวชกามา
140 1-3501-00171-43-1 นายมนตรี สุนทรา
141 1-3501-00172-60-7 นางสาวสรารัตน์ บุญทศ
142 1-3501-00182-07-6 นางสาวเบญจพร ทวีสด
143 1-3501-00189-49-6 นางสาวนริสสา ไชยวิเศษ
144 1-3502-00049-70-0 นางสาวอุมาภรณ์ พำนัก
145 1-3503-00062-75-9 นางสาวจุรีรัตน์ หอมสมบัติ
146 1-3503-00065-58-8 นางสาวทัศนีย์ ดวงปฏิ
147 1-3503-00066-69-0 นางสาวอนุสรา บุญทะวัน
148 1-3503-00082-51-2 นางสาวพรรณนิภา คำย้าว
149 1-3504-00077-81-2 นางสาวนาตยา สีดาจิตร
150 1-3504-00080-38-4 นายอนุชา ก้องเสียง
151 1-3505-00059-18-2 นางสาวนงนุช เข็มเพชร
152 1-3506-00060-06-9 นางสาวสุขใจ สูศิลา
153 1-3506-00068-47-7 นางสาวน้ำทิพย์ อยู่เย็น
154 1-3506-00068-60-4 นางสาวเกษวดี พลหาร
155 1-3506-00070-33-1 นางสาวพนิดา กัญญา
156 1-3506-00073-54-3 นายภัชรากร พรพุทธินันท์
157 1-3506-00075-26-1 นางสาวศิริพร บุญสิน
158 1-3508-00083-09-7 นายจักรพงษ์ เวชกามา
159 1-3508-00137-13-8 นายอนุชา แสงเมือง
160 1-3508-00144-60-6 นางสาวสุพัตตรา ไชยะแสง
161 1-3508-00166-55-3 นายเฉลิมวุฒิ อุคำพันธ์
162 1-3508-00173-18-5 นางสาววิไลวรรณ อรชร
163 1-3508-00196-59-2 นางสาวเรวดี เจริญตา
164 1-3602-00044-30-9 นางสาวโสธิตา เกียกสูงเนิน
165 1-3605-00152-13-1 นางสาวศศิธร กองทอง
166 1-3609-00057-46-2 นายอนุศาสน์ เหิมขุนทด
167 1-3609-00066-19-4 นายอภิรัตน์ ลอดลันดา
168 1-3612-00150-50-9 นางสาวกาญจนา ชุ่มนาเสียว
169 1-3612-00152-84-6 นางสาวน้ำฝน นาสมบูรณ์
170 1-3699-00197-68-8 นางสาวสุรางคณา ขาวคม
171 1-4004-00137-07-5 นางสาวนุชจลี โยศรีคุณ
172 1-4099-00694-87-7 นายณัฐพงศ์ พลเสนา
173 1-4101-00200-52-9 นางสาววาทินี นาแก้ว
174 1-4104-00188-75-3 นางสาวรุ่งทิวา ชัยสงค์
175 1-4106-00169-25-6 นางสาวเพชรรินทร์ ณรงค์ฤทธิ์
176 1-4108-00059-71-3 นางสาวนิตยา วิบูลย์กุล
177 1-4110-00075-70-7 นางสาวขวัญจิตร วาสเสนะ
178 1-4111-00129-07-8 นายวันชัย ศรีพลลา
179 1-4111-00153-99-8 นางสาวนรินทร์ทร พลสุโพธิ์
180 1-4112-00137-07-2 นางสาวพรศิลป์ น้ำฝน
181 1-4112-00139-68-7 นางสาวสายฝน หาแก้ว
182 1-4112-00146-45-4 นางสาวสิเรียม ใจยะปัน
183 1-4112-00149-93-3 นางสาวจิราพร เศษรักษา
184 1-4112-00149-97-6 นางสาวสุนิสา โฉสูงเนิน
185 1-4112-00185-77-8 นางสาวสุนิสา จุ้ยกะมุด
186 1-4113-00137-83-0 นางสาวสมทรัพย์ มานะสิน
187 1-4113-00137-91-1 นางสาวทัศนีย์ ทัตศาพันธ์
188 1-4114-00121-70-6 นางสาวจิตตรา ภูแข่งหมอก
189 1-4114-00140-48-4 นางสาวอ้อมใจ สอนอ่อน
190 1-4114-00140-98-1 นางสาวนุชจรี ราชบัณฑิต
191 1-4114-00145-30-3 นางสาวสุรีรัตน์ กุลสิงห์
192 1-4114-00153-66-7 นางสาวจิราพรรณ อินทร์กันหา
193 1-4115-00082-51-6 นางสาวสุภาวรรณ กลั่นกระโทก
194 1-4115-00085-93-1 นางสาวพฤกษา พิมพ์สุทธิ์
195 1-4115-00097-10-6 นายวรดิศ สิทธิ
196 1-4118-00111-14-7 นายนิติ นิติโยธิน
197 1-4204-00056-81-4 นางสาวสุพัฒชญา พานทอง
198 1-4205-00036-00-9 นางสาวจริญญา อุ่นแก้ว
199 1-4210-00141-81-5 นางสาวสุจิตรา พรมเขียว
200 1-4299-00099-34-1 นายทรงศักดิ์ สอนพรม
201 1-4299-00113-15-7 นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์
202 1-4301-00115-71-8 นางสาวพัชราภรณ์ แสงโพธิ์
203 1-4305-00208-17-9 นางสาวปรียาพรรณ จันทร์หล่น
204 1-4499-00029-67-9 นางสาววารุณี อุ้ยนอก
205 1-4499-00185-60-3 นายสุทธิกานต์ กล้าหาญ
206 1-4506-00118-42-2 นางสาวพิศมัย วงษ์สถิต
207 1-4506-00147-58-9 นายทรงวุฒิ ทุมชาติ
208 1-4507-00110-24-5 นางสาววชิรญา จันทร์มหา
209 1-4507-00130-49-1 นางสาวผกามาศ จันทร์มหา
210 1-4508-00053-63-4 นางสาวหอมจันทร์ โพธิ์ชัยโถ
211 1-4508-00072-50-7 นางสาวปาหนัน โพธิ์ชัยโถ
212 1-4509-00075-47-8 นายสราวุธ แสงเนตร
213 1-4510-00116-43-8 นายโกวิทย์ ศรีทะนนท์
214 1-4514-00113-84-3 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยขัน
215 1-4599-00121-97-4 นางสาวพรพรรณ ศรีหาคลัง
216 1-4599-00194-66-1 นางสาวพัชรินทร์ เสริฐวิชา
217 1-4599-00222-53-3 นางสาวรัตติยากร กันยานุช
218 1-4608-00062-04-8 นางสาวสุภาพร ธิโกสุม
219 1-4612-00094-71-3 นางสาวสุภาพร สอนอินทร์
220 1-4612-00097-25-9 นางสาวนิภาวรรณ ภูจอม
221 1-4699-00185-25-5 นางสาวรุจิรา สุริโย
222 1-4701-00207-96-5 นายทิชากรณ์ มิ่งขวัญ
223 1-4702-00061-80-6 นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมหากุล
224 1-4704-00122-31-1 นางสาวทิวาพร เสมอพิทักษ์
225 1-4708-00151-30-0 นายณรงค์ศักดิ์ ต่ายมน
226 1-4708-00153-36-1 นางสาวโยธกา ขานพล
227 1-4711-00080-68-1 นายมนตรี มุตโต
228 1-4712-00153-11-6 นางสาวเตยหอม โพธิ์เหลือง
229 1-4801-00109-76-9 นางสาวจิราพร วงส์หมื่นเนตร
230 1-4801-00121-70-0 นางสาววิมลแย้ม โสมี
231 1-4801-00133-16-3 นางสาวนิตยา โคตรขวา
232 1-4802-00051-07-0 นางสาวนำโชค ผุยแพง
233 1-4802-00055-34-2 นางสาวสุกัญญา ตาหมื่น
234 1-4803-00105-99-6 นางสาวปวีณา พรมจอม
235 1-4803-00116-17-3 นางสาวเนตรนภา พรมแสง
236 1-4804-00050-84-1 นายถิรคุณ สูงสุข
237 1-4805-00129-35-0 นางสาวธิดารัตน์ ศรีมณีรัตน์
238 1-4807-00071-77-1 นายเอนก แดดขุนทศ
239 1-4807-00077-55-8 นายกิตติพงษ์ มนต์คาถา
240 1-4807-00093-40-5 นายพงศกร วงค์จันดี
241 1-4808-00088-46-2 นางสาวอรสา คะพันธ์
242 1-4810-00027-57-5 นายปริญญา ตะวะนะ
243 1-4810-00030-74-6 นายสุมล ใจบุญ
244 1-4810-00031-12-2 นางสาววรรณวิสา อุณาพรม
245 1-4899-00086-82-6 นางสาววรรณภา นนทิจันทร์
246 1-4899-00091-61-7 นางสาวจีระนันท์ รันสี
247 1-4903-00053-33-3 นางสาวสุพาวดี จันทร์หวาน
248 1-4904-00061-18-4 นางสาวอารีย์รัตน์ ไชยเพชร์
249 1-4905-00096-65-6 นางสาวจารุวรรณ สุพร
250 1-4905-00120-78-6 นางสาวปราณี จิตอาคะ
251 1-4999-00099-15-4 นางสาวมุทิตา ทุมคำแก้ว
252 1-4999-00099-82-1 นางสาวรุจิรา จันตระกูล
253 1-4999-00110-39-5 นางสาวระวีวรรณ สมตัว
254 1-4999-00112-96-7 นายสถาพร เทพสุริย์
255 1-5205-00084-08-8 นายวิรัตน์ คำวิเศษ
256 1-5299-00332-17-6 นางสาวเฉลิมขวัญ เหลี่ยมวานิช
257 1-5303-00045-94-1 นางสาวอรสา ถาคำ
258 1-5303-00050-81-3 นางสาวศศิธร ขัดษุ
259 1-5399-00279-95-0 นางสาวกมลทิพย์ อนุโยค
260 1-5401-00056-63-0 นายภาคิน วงค์สูง
261 1-5503-00025-44-4 นายก้องประการ อยู่สุข
262 1-5503-00025-84-3 นายโสภณ คำลือ
263 1-5503-00026-05-0 นางสาววาสนา ชมภูชนะภัย
264 1-5503-00026-70-0 นางสาววรรณนิศา นวลดี
265 1-5503-00026-89-1 นางสาวเบญจมาศ อุปถัมภ์
266 1-5503-00028-51-6 นางสาวเรวดี สมใจ
267 1-5503-00028-64-8 นางสาวสุภาวดี สายแก้ว
268 1-5503-00028-69-9 นางสาวนุชรีย์ อุปถัมภ์
269 1-5503-00029-14-8 นายวีระศักดิ์ สุขยิ่ง
270 1-5505-00080-79-1 นางสาวสุชาดา อูปต๊ะ
271 1-5507-00065-83-4 นายธนรินทร์ บุญเทพ
272 1-5599-00132-69-0 นางสาวกรรณิการ์ พรมโน
273 1-5599-00152-86-1 นางสาวเสาวนีย์ ยาวิละ
274 1-5599-00167-10-8 นางสาวสกุณา สายคำมา
275 1-5607-00042-64-8 นางสาวนงลักษณ์ ตาจันทร์
276 1-6001-00411-26-9 นางสาวสุชาดา ฝางนอก
277 1-6004-00012-01-7 นางสาวสุมาลี อ่วมนุสนธิ์
278 1-6011-00180-45-4 นายเสถียร ชัยเสนา
279 1-6108-00019-11-6 นางสาวบุญรัตน์ บุญเลิศ
280 1-6199-00131-62-5 นายธวัชชัย แปดทิศ
281 1-6199-00132-60-5 นายใหม่ เกษการณ์
282 1-6204-00157-56-2 นางสาวศรีสวรรค์ ทูลฉลอง
283 1-6206-00514-42-3 นายมงคล สวนสุข
284 1-6299-00141-76-1 นางสาวเหมือนแพร เขียวสนั่น
285 1-6398-00083-83-1 นางสาวขนิษฐ์สินี จูเกษม
286 1-6398-00098-69-3 นางสาวอุไรวรรณ เปียงเถิน
287 1-6407-00052-35-9 นางสาวเกศลิน แจ่มจันทร์
288 1-6602-00062-76-2 นางสาวนริศรา พวกแก้ว
289 1-6707-00159-21-8 นางสาวสุภาพร แก้วทอง
290 1-6707-00169-52-3 นางสาวอัมพวรรณ สารีคำ
291 1-6709-00061-22-0 นางสาวสุพรรณี ดีทำมา
292 1-7098-00106-50-4 นางสาวสุวรรณา ธรรมลังกา
293 1-7098-00117-97-2 นางสาวศิริพร กลิ่นประเสริฐ
294 1-7098-00136-61-6 นายปยุต เช็งเจริญ
295 1-7099-00402-84-9 นางสาวอุ่นใจ อาษาสำเร็จ
296 1-7099-00419-34-2 นางสาวกรรณิกา สอนบุตร
297 1-7099-00442-48-4 นายอาคม ชิวนารถพันธ์
298 1-7102-00043-93-7 นางสาวสุนันท์ พวงทอง
299 1-7102-00045-64-6 นางสาวพรทิพย์ กัณหทัต
300 1-7102-00049-54-4 นางสาวสุนันทา ครุชศิริ
301 1-7102-00050-52-6 นางสาวปรางทิพย์ ปุยทอง
302 1-7102-00053-00-2 นางสาวน้ำทิพย์ สินศิริ
303 1-7103-00108-81-0 นายอำนาจ มีสี
304 1-7105-00156-07-9 นางสาวศิรินันท์ เทสิน
305 1-7105-00175-37-5 นายณัฐพล บุญเชิด
306 1-7107-00042-42-5 นางสาวรัชชิตา ผาภุมมา
307 1-7199-00174-80-3 นายกำพล ศรีรุ่งเรือง
308 1-7199-00217-82-1 นางสาวกาญจนา มะลิขาว
309 1-7201-00105-34-5 นางสาวนารีรัตน์ กาญจนะ
310 1-7201-00106-34-1 นายสิขรินทร์ พรมฤทธิ์
311 1-7205-00072-15-1 นายณัฐวุฒิ ชาวโพธิ์เอน
312 1-7206-00043-90-0 นายกิจจา ดอกพุฒซ้อน
313 1-7209-00126-93-2 นางสาวจันทร์เพ็ญ จาดพันธ์อินทร์
314 1-7209-00147-61-1 นางสาวเนตรชนก อุ่นวงค์
315 1-7299-00119-75-6 นายชุมพล แก้วศรีโท
316 1-7299-00124-23-7 นางสาวภัทรศรี เจ้าวันนะ
317 1-7299-00125-04-7 นายไชยวัฒน์ น้ำมิตร
318 1-7299-00125-37-3 นางสาวศรีวรรณ คล้ายทอง
319 1-7299-00161-28-1 นางสาววชิราภรณ์ ขำหงิม
320 1-7301-00088-59-9 นายปาณรวัฐ จำปาแพง
321 1-7302-00112-74-2 นางสาวบุษบา แซ่อึ้ง
322 1-7302-00122-38-1 นางสาวปวีณา ศรีบุญเพ็ง
323 1-7302-00140-03-7 นางสาวดาราวรรณ ยากลิ่นหอม
324 1-7302-00162-23-5 นางสาวลออรัตน์ จันทร์จรุงกิจ
325 1-7699-00209-69-1 นางสาวชรินทร กลิ่นอ่อน
326 1-7702-00063-16-4 นางสาวอังสนา นิลประดับ
327 1-7704-00116-10-5 นายธงชัย ธรรมสัตย์
328 1-7798-00083-42-3 นายไพรัช ราชรองเมือง
329 1-7798-00092-17-1 นายทรงศักดิ์ ปัญญาสงค์
330 1-7799-00098-30-9 นายวิธวัช คงหนุน
331 1-8001-00152-74-1 นางสาวสุทธิดา นวลจันทร์
332 1-8007-00112-01-5 นางสาวปวีณา กาละนนท์
333 1-8097-00155-06-5 นายณัฐวุฒิ ศรีจันทร์
334 1-8098-00065-23-8 นางสาวกฤตยา ณ นคร
335 1-8099-00322-98-4 นางสาวยุพาวรรณ บัวบุญ
336 1-8206-00038-35-2 นางสาวนันทิกา เทพสิงห์
337 1-8401-00275-16-9 นายประพันธ์ รามศิริ
338 1-8406-00059-94-5 นายปัญญพล เผือกสวัสดิ์
339 1-8410-00041-17-5 นางสาวลลิตตา เพชรทองเรือง
340 1-8498-00065-55-6 นางสาวสุภาวดี ศรีราคำ
341 1-8503-00039-47-7 นางสาวกัลยาณี ฉิมมี
342 1-8504-00041-95-3 นางสาวปิยะนุช ชาลีวรรณ
343 1-8504-00046-28-9 นายพงษ์นิรันด์ ทำเลดี
344 1-8599-00069-21-9 นายสุเทพ แดงศรีธรรม
345 1-8599-00071-41-8 นางสาวปิยธิดา มากเสม
346 1-8601-00108-13-1 นายสุรศักดิ์ จุ้ยฮก
347 1-8602-00067-20-7 นายวัชรินทร์ เปาเล้ง
348 1-8602-00070-60-7 นายพิษณุ จันทร์รอด
349 1-8602-00070-84-4 นายอภิสิทธิ์ สักคุณี
350 1-8604-00063-62-1 นางสาวนารีรัตน์ ชัยชนะกสิกรรม
351 1-8604-00065-80-1 นางสาวกชทัด อินทุรัตน์
352 1-8605-00039-48-9 นางสาวรุ่งฤดี มีเพียร
353 1-8605-00044-05-9 นางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยสมบัติ
354 1-8606-00039-12-0 นางสาวสุภาพร เจริญชัย
355 1-8607-00057-27-8 นายบูชิต ขาวสำอางค์
356 1-8607-00062-39-5 นางสาวสุรีพร เตชะกัมพลสารกิจ
357 1-8607-00066-83-8 นางสาวจุติมา ฉลาด
358 1-8607-00073-33-8 นางสาวสุภารัตน์ ยี่ภู่
359 1-9097-00039-92-7 นางสาวเสาวนีย์ บุบผา
360 1-9699-00090-97-7 นางสาวไอดา มะเด็ง
361 2-1017-00017-54-9 นางสาวปนัดดา ละอองเงิน
362 2-1103-00035-00-0 นางสาวปาริฉัตร พวงพิลา
363 2-1904-00017-38-1 นางสาวนาตยา เหมือนแม้น
364 2-2502-00025-19-2 นายยุทธการ จันทร์ประทุม
365 2-3107-00030-10-1 นายสุพนารัตน์ สุวรรณดำ
366 2-3304-00079-86-4 นางสาวอารยา บุญญาสุ
367 2-3612-00021-89-8 นายวิโรจน์ สุ่มทรัพย์
368 2-3903-00014-04-3 นางสาวนิรันดร์ รัตนแสง
369 2-4199-00030-56-0 นางสาวพรประภา แสนโภชน์
370 2-4510-00026-33-0 นายแขก พิมพ์แก้ว
371 2-7102-00036-50-5 นายสมหมาย เขียวมีมูล
372 2-7209-00020-79-2 นางสาวอรุณศรี แก้วบัวดี
373 2-8503-00012-25-9 นางสาวอันชรีย์ มากมูล
374 2-8604-00019-25-5 นางสาวสุนันทา แสงจันทร์
375 2-8699-00019-50-3 นายพิชิต กองรัมย์
376 2-9698-00013-07-3 นางสาวฮิคมัส ดอเล๊าะ
377 3-1002-00745-63-1 นางสาวสันสนีย์ จันทวงษ์
378 3-1005-00761-41-1 นางสาวจริยาพร คุ้มจั่น
379 3-1005-02175-16-1 นางสาวชุติกาญจน์ สุทธิรักษ์
380 3-1005-03804-43-0 นายธงชัย สุภะคะ
381 3-1005-03829-37-8 นางสาวดาริกา พันโต
382 3-1006-00181-18-2 นายภูษิต ญาติวังกุ่ม
383 3-1006-00726-96-1 นางสาวนงลักษณ์ สิงคเสลิต
384 3-1104-01303-38-5 นายศิวพจน์ คำมี
385 3-1201-00558-30-9 นางสาวจันทร์เพ็ญ อุทัยฉาย
386 3-4004-00274-52-4 นายกรุง นาแถมทอง
387 3-4603-00555-28-9 นางสาวเสาวรัตน์ แสงชำนิ
388 3-4712-00680-09-1 นางสาวอนงค์ ลาพิมล
389 3-5203-00571-24-1 นางสาวเพ็ชรรัตน์ มะโนธรรม
390 3-5399-00086-64-3 นางสาวสุดาทิพย์ รุ่งสิทธิชัย
391 3-5802-00017-28-4 นางสาวปัทจมาพร วัฒนมาลา
392 3-8601-00062-14-5 นายณัฏฌพงษ์ พรหมศรี
393 4-1006-00058-66-4 นางสาววราภรณ์ อ่วมเกตุ
394 8-4701-88000-13-7 นางสาววราวรรณ สกุลโชคอำนวย
395 8-5713-84016-18-1 นายวิโรจน์ แซ่ลี
396 8-5715-76013-20-1 นางสาวพิมพ์ลภัส ทำมนต์
     
 

คณะเศรษฐศาสตร์

 
ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
1 1-1014-01848-24-6 นางสาวพัชรี บุญฤทธิ์
2 1-1020-01231-86-2 นายวิษณุ ชำนาญผา
3 1-1206-00140-28-5 นางสาวจีระนันท์ วังสง
4 1-2001-00258-94-4 นายสุภัทร บุญเจือ
5 1-3099-00672-67-0 นางสาวนภาพร คงสุข
6 1-4098-00144-36-1 นายวัชรพล พลเยี่ยม
7 1-4099-00743-16-9 นางสาวนิจทิวา สีสงค์
8 1-4112-00168-10-5 นางสาวขนิษฐา ผาแก้ว
9 1-4209-00178-42-1 นายไมตรี พานะรมย์
10 1-4304-00107-23-1 นายฉลาด ดอนโหน่งชา
11 1-4705-00061-11-9 นางสาววาสนา บุตรโยธี
12 1-4705-00064-64-9 นางสาวเสาวลักษ์ บุตรโยธี
13 1-4708-00152-18-7 นางสาวเสาวนีย์ คำจันทร์สุข
14 1-4712-00181-48-9 นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง
15 1-4801-00109-14-9 นายศัตรูพ่าย ตะวงศ์
16 1-6703-00170-49-4 นางสาวศุภนิตย์ เต็มใจ
17 1-6704-00119-39-3 นางสาวอริษา แก้วกืน
18 1-6798-00140-56-8 นายจักรพงษ์ จันทร์จร
19 1-7599-00146-74-5 นางสาวศิรประภา จันทนะภาพ
20 1-7605-00112-50-1 นางสาวกรรณธิมา พราหมณ์แก้ว
21 1-7699-00234-58-0 นางสาวชุติวรรณ แสงโหมด
22 1-7704-00121-51-6 นางสาวรุ่งฤดี เชื้อวงค์
23 1-8401-00251-88-0 นางสาวภรณ์ทิพย์ เศียรวงศ์
24 1-8605-00043-08-7 นางสาววรรณวิสา หนูห้อง
25 1-9099-00184-85-8 นายรัฐชัย ญาโณภาสกุล
26 2-7105-00022-60-7 นางสาวสุกัญญา ชินสุข
27 2-8694-00001-00-1 นางสาววริยา การุญกร
     
 

คณะนิติศาสตร์

 
ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
1 1-1002-00568-79-2 นางสาวนิลาพร นิลพันธ์
2 1-1002-00568-80-6 นางสาวนิลาภา นิลพันธ์
3 1-1006-00179-52-1 นายวิชัย จันทร์แก้ว
4 1-1006-00253-54-3 นายวงศกร ตันทะระวิสิทธิ์
5 1-1007-00868-25-6 นางสาวปิยะฉัตร พฤกษชาติ
6 1-1007-01152-49-1 นายสุวัฒน์ จุลประเสริฐศักดิ์
7 1-1011-00071-39-1 นายจำเริญ ริศจรจาก
8 1-1012-00240-40-2 นายวรพันธ์ ฟักเขียว
9 1-1012-00249-94-9 นางสาวไพวรินทร์ ผิวมะลิ
10 1-1014-00962-00-2 นายอัจฉพล เวียงนนท์
11 1-1014-01756-98-8 นายจิระยุทธ ธิมาชัย
12 1-1018-00361-05-7 นายอรรถพล สดชื่น
13 1-1020-01452-58-3 นายชัยธวัช ปักมาต
14 1-1027-00015-58-1 นางสาวกมลวรรณ แพทย์หลักฟ้า
15 1-1603-00112-91-0 นางสาววิไลลักษณ์ ทองคำน้อย
16 1-1603-00126-71-6 นางสาวปริชาติ ศรีสวัสดิ์
17 1-1698-00081-51-5 นายเจษฎาภรณ์ บุญญาสัย
18 1-1799-00182-56-9 นายเอกสิทธิ อินทร์งาม
19 1-1805-00068-81-7 นายกฤษณะ พงษ์งาม
20 1-1902-00060-72-1 นางสาวกาญจนา เนียมสันเทียะ
21 1-2006-00151-90-1 นางสาวจิราพร ดีศรี
22 1-2203-00070-00-1 นางสาวสุวรรณ์ ศรทอง
23 1-2299-00222-81-1 นายอรรถชัย บรรจงการ
24 1-2299-00304-94-9 นายวิวัฒน์ จันทะ
25 1-2299-00352-83-8 นางสาวจตุพร ล่ามกิจจา
26 1-2399-00147-62-2 นางสาวจิราพร ลิขิต
27 1-2408-00071-04-9 นางสาวยุพิน บัวตัน
28 1-2499-00153-63-1 นางสาวนุษรา สีลา
29 1-2502-00039-06-3 นายจิรภัทร เจริญสุข
30 1-2502-00099-02-3 นางสาวพัชรี กกเปือย
31 1-2511-00067-46-5 นางสาวอัชญา เหลาดี
32 1-2597-00069-64-4 นางสาวชนิดา นาคใหม่
33 1-3003-00063-16-0 นางสาวพิมกานต์ ชวนรมย์
34 1-3013-00128-54-8 นายฉัตรชัย เงาไม้
35 1-3111-00146-74-7 นายสุรสิทธิ์ พันธ์อินป้อ
36 1-3199-00211-34-6 นางสาววรรณิศา คงคะชาติ
37 1-3501-00131-70-6 นางสาววิชชุดา คำทวี
38 1-3501-00171-70-8 นางสาวจินตนา เวฬุวนารักษ์
39 1-3501-00178-54-1 นางสาววราภรณ์ ฝางแก้ว
40 1-3503-00088-35-9 นางสาวอุบล วงศ์อามาตย์
41 1-3506-00072-71-7 นางสาวกัญญารัตน์ ศิริม่วง
42 1-3604-00152-33-4 นางสาวกฐิน พรมมาตร์
43 1-4098-00068-75-3 นายนุกูล ภูมณี
44 1-4104-00182-25-9 นางสาวศิริรัตน์ ราชนาเมือง
45 1-4104-00183-64-6 นายสุรชัย ภูลายดอก
46 1-4112-00150-50-8 นางสาวสุภาวดี ดวงคำจันทร์
47 1-4114-00137-28-9 นางสาวสุธิพร หาทอน
48 1-4114-00149-77-5 นายปิยวัฒน์ จันทีเทศ
49 1-4116-00121-01-7 นายอภิสิทธิ์ กองทอง
50 1-4119-00177-77-8 นายประชา เสนาประชุม
51 1-4203-00065-19-6 นายสุทธินันท์ ศรีอรรคจันทร์
52 1-4204-00054-04-8 นางสาวนุชรัตน์ สุวรรณชัย
53 1-4299-00128-08-1 นางสาวดวงกมล บ้วนกียาพันธุ์
54 1-4506-00141-80-7 นางสาวพรรณธิพา สายโพธิ์คำ
55 1-4507-00096-04-8 นางสาวทิพรักษ์ จำปามา
56 1-4510-00140-63-1 นางสาวกัลยาณี ราญมีชัย
57 1-4614-00043-53-5 นางสาวสุดาพร เพาะนาไร่
58 1-4706-00061-71-4 นางสาวแจนจิรา มลศิลป์
59 1-4708-00051-18-6 นายนเรนทร์ สีพั่ว
60 1-4712-00167-78-8 นางสาววรากร แสงจันทร์
61 1-4712-00172-11-1 นางสาววิลาวัลย์ พลาพัก
62 1-4716-00012-19-6 นายอนุวัฒน์ ทุนแท่ง
63 1-4799-00109-86-9 นางสาวพีระพรรณ แข็งแรง
64 1-4801-00104-80-5 นางสาวภิราภรณ์ ศรดา
65 1-5599-00123-36-4 นางสาวศิริมาส บุญธรรม
66 1-6398-00097-31-0 นางสาวน้ำฝน ติ๊บสี
67 1-6409-00051-26-7 นางสาวดวงฤดี อินทโชติ
68 1-6504-00121-81-9 นางสาวโสภา โคแล
69 1-6703-00169-48-8 นางสาวอภิญญา สุวรรณรัตน์
70 1-7004-00125-39-2 นางสาวนันทวัน บุตรพานิช
71 1-7004-00148-46-5 นางสาวปทิตตา ต่อดำรงค์
72 1-7099-00436-70-1 นางสาวพรพรรณ ปวงนิยม
73 1-7099-00502-78-9 นายพิชชากานต์ อุ่นเรือน
74 1-7099-00527-33-1 นางสาวสมฤดี วัตนะกุล
75 1-7107-00041-97-6 นายกนกศักดิ์ เสมอภาค
76 1-7107-00043-05-7 นายเจษฎา หมื่นชำนาญ
77 1-7199-00236-92-2 นายวัฒนา ศรีลาคำ
78 1-7202-00091-46-0 นางสาวลัดดา แก้วสุวรรณ์
79 1-7599-00138-99-8 นางสาวรัชดาภรณ์ ใจสุขใส
80 1-7601-00062-93-0 นายอรัญ ยิ้มแย้ม
81 1-8018-00002-39-5 นางสาวรัตนาพร ศรีสุขใส
82 1-8105-00059-39-1 นายวุฒิพงศ์ พูลชนะ
83 1-8601-00122-83-4 นางสาวจริยา หะรังศรี
84 1-8604-00065-20-8 นางสาวกมลพรรณ สองสมุทร
85 1-8604-00073-39-1 นางสาวจันพิมพ์ ปานโรจน์
86 1-8604-00080-34-7 นางสาวกิตติมา ใหมทอง
87 1-8606-00041-33-7 นางสาวปะกาวิลาศ ปรีชา
88 1-8606-00042-02-3 นางสาวอรสา ภักดีเมือง
89 1-8607-00062-93-0 นางสาวจันทร์ทิพย์ จูเสม
90 2-2498-00016-74-5 นางสาวภัษสร สุวรรณชัย
91 2-4802-00019-03-4 นายหงษ์ สมบัติหล้า
92 2-4901-00022-70-0 นางสาวดาหวัน บางทราย
93 2-7706-00018-64-4 นางสาวจุฑารัตน์ อำพวา
94 2-8407-01025-89-1 นางสาววรัญญา รู้แจ้ง
95 2-8501-00014-87-8 นางสาวรสสุคนธ์ รุ่งอรุณ
     
 

ศิลปศาสตร์

 
ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
1 1-1002-00628-75-2 นางสาวรัตน์ติภรณ์ จงธรรม
2 1-1003-00064-79-6 นางสาวชุดาภา ปานมณี
3 1-1003-00080-92-9 นางสาววันดี สละกุนดิง
4 1-1006-00243-22-0 นายเสฐียรพงษ์ ศิริ
5 1-1006-00257-34-4 นางสาวอุไรรัตน์ สุวรรณฤกษ์
6 1-1007-01164-76-7 นายนเรศ สมงาม
7 1-1007-01364-22-7 นางสาวมะลิมาตย์ จันทวาส
8 1-1008-00327-66-4 นางสาวศิริกัญญ์ สิรินิวัฒน์กุล
9 1-1008-00387-04-7 นายวริศ เหล่าตระกูล
10 1-1008-00395-91-1 นางสาวกมลา จิระวัฒนากูล
11 1-1014-00187-03-3 นายรณยุทธ์ เกตุตระกูล
12 1-1014-01643-79-2 นางสาววรรณวิสา ผอบทอง
13 1-1014-01688-53-2 นายศักดิ์ดา เครือเสนา
14 1-1014-01773-49-1 นางสาวปวีณา จันทัง
15 1-1014-01832-18-8 นางสาวจีรวัลย์ ลิลา
16 1-1020-01190-05-8 นางสาวพรพิมล แม้นพยัคฆ์
17 1-1020-01218-10-6 นางสาวจุฑามาศ นาสมตรอง
18 1-1020-01274-47-2 นางสาวชารีมาลย์ เสือเหลือง
19 1-1020-01402-07-1 นางสาววิภาดา หอมหวล
20 1-1020-01430-23-7 นางสาวมณีนุช ไกรทอง
21 1-1020-01523-86-3 นางสาวนิภาวรรณ จันทร์แดง
22 1-1022-00059-65-2 นายวรเทพ ครุธชา
23 1-1027-00003-92-3 นางสาวอัมรา สอดส่อง
24 1-1027-00032-40-1 นางสาวสุวีณา มะทะวงศ์
25 1-1027-00115-21-7 นางสาววรรษสุคนธ์ พานแก้ว
26 1-1037-00067-82-5 นางสาวชมพูนุช วงศ์ศรีเทพ
27 1-1037-00081-43-7 นางสาวสโรชา เครือโย
28 1-1199-00222-47-1 นายณัฐพล ปราบอินทร
29 1-1206-00133-26-2 นางสาวมุกริน ศรีสอน
30 1-1206-00143-67-5 นางสาวนุจรีย์ อุริตะวี
31 1-1299-00054-98-6 นางสาวอมรนิการ ศรีน้ำคำ
32 1-1408-00060-18-8 นายกฤษณะ นาคมณี
33 1-1411-00064-36-0 นางสาวชลธิชา เรืองดาว
34 1-1504-00063-50-3 นายพลายแก้ว ทรวดทรง
35 1-1504-00064-14-3 นางสาววิจิตรา ถนอมศรี
36 1-1506-00078-53-9 นางสาวเบญจวรรณ กสิผล
37 1-1604-00092-90-2 นายชำนาญ แก้วอ่อน
38 1-1607-00036-84-6 นางสาวธนวรรณ แจ้งเวหา
39 1-1902-00061-76-1 นายธันวา ป่าสนธิ์
40 1-1902-00062-39-2 นางสาวขวัญฤทัย เจริญผล
41 1-1996-00034-45-9 นายปิยบุตร โสภณ
42 1-1999-00240-05-4 นางสาวนิศา พนาจันทร์
43 1-1999-00253-28-8 นางสาววาสนา จันดีบัว
44 1-2001-00261-88-1 นายอานนท์ ธรรมา
45 1-2094-00002-52-8 นางสาวนาตยา ประสงค์เงิน
46 1-2297-00061-07-4 นางสาวอทิตยา ศรีประสม
47 1-2299-00363-66-0 นายอภิชิต สีแก้ว
48 1-2305-00040-37-7 นางสาวนุจรี สุขสวัสดิ์
49 1-2499-00184-52-8 นางสาววลิศรา เฉยเจริญ
50 1-2499-00207-12-9 นายธนะชัย เกิดพรธรรม
51 1-2501-00148-96-1 นางสาวฉวีวรรณ สถิตสุข
52 1-2504-00206-45-1 นางสาวอรัญญา วุฒิ
53 1-2512-00087-52-2 นางสาวสุกัญญา พรมเภา
54 1-2513-00032-75-4 นายวัชระ เจริญราช
55 1-2603-00068-66-9 นายวันชัย ทำทรัพย์
56 1-3012-00081-22-1 นายพนมกร พิศนอก
57 1-3013-00134-90-4 นางสาวสมฤดี ชัยนคร
58 1-3097-00083-55-7 นางสาวพณิดา ไชยราช
59 1-3103-00134-33-4 นางสาวนฤมล ไทยรัมย์
60 1-3103-00134-51-2 นางสาวสุตราพร ลาดจันทึก
61 1-3115-00010-25-7 นางสาวสุนิสา คำสอน
62 1-3199-00231-68-1 นางสาวอัญธิชา แซ่กอ
63 1-3207-00159-12-1 นายสมคิด หลักฐาน
64 1-3299-00098-14-1 นายวีรพงษ์ จันทวงศ์
65 1-3299-00221-08-2 นางสาวปิยะพร โพธิ์ทอง
66 1-3304-00196-69-2 นายทรงยศ สาธร
67 1-3304-00207-88-1 นางสาวสุทธาสินี ไชยโคตร
68 1-3304-00207-97-0 นางสาวสุนิษา เคารพ
69 1-3305-00214-69-2 นางสาวอรปรียา ปรือปรัง
70 1-3306-00043-81-4 นายพรศักดิ์ มะโนชาติ
71 1-3306-00061-63-4 นางสาวชมพูนุช พุทธรักษ์
72 1-3307-00108-27-6 นางสาวจิตติรัตน์ ฝากาทอง
73 1-3399-00114-31-6 นางสาวเพ็ญนภา ปุณประวัติ
74 1-3407-00203-99-6 นายยุทธศิลป์ มาลี
75 1-3409-00133-77-1 นางสาวสุดารัตน์ บุญโสภา
76 1-3410-00101-60-1 นางสาวสาลิณี พรมวัน
77 1-3415-00135-99-8 นางสาวทิพวรรณ หลวงสนิท
78 1-3415-00144-16-4 นางสาวขนิษฐา ทุ่มกระโทก
79 1-3501-00030-48-9 นายสว่างพงษ์ จงลือชา
80 1-3501-00176-31-9 นางสาวพรทิพย์ ค้ากำไร
81 1-3501-00252-91-1 นางสาวสิริเกตุ เกตุอามอญ
82 1-3503-00072-01-1 นางสาวชไมพร บุญทวี
83 1-3503-00085-85-6 นายธิวากร จันดี
84 1-3504-00078-80-1 นางสาวนวรัตน์ นามแก้ว
85 1-3505-00089-02-2 นางสาวธารารัตน์ หาอาษา
86 1-3506-00070-68-4 นางสาวกรรณิการ์ อุ่นพงษ์
87 1-3603-00070-80-8 นางสาวจุฑาทิพย์ เจียมชัยภูมิ
88 1-3605-00148-44-4 นายวัชรินทร์ เมฆวัน
89 1-3609-00072-55-1 นางสาวอรทัย มะไลไธสง
90 1-3612-00143-36-7 นายธีรพงษ์ พรมทา
91 1-3612-00145-89-1 นางสาวจามจุรี ไสวเนาว์
92 1-3612-00148-91-1 นางสาวสุพัตรา อำนาจ
93 1-3699-00131-55-5 นางสาวเพ็ญศิริ ศรีณรงค์
94 1-3699-00186-08-2 นางสาวธัญรัตน์ แก้วศรีพจน์
95 1-4004-00138-76-4 นายศิวดล สินนา
96 1-4013-00037-53-3 นายรณการ สินทะแสน
97 1-4016-00169-51-6 นางสาวเฉลิมศรี หมื่นศรี
98 1-4096-00063-34-1 นายกฤษฎา ดวงกันยา
99 1-4096-00086-12-0 นางสาวสุพรรษา อิ่มบุญ
100 1-4099-00652-77-5 นางสาวอนงค์นาถ ธรรมมา
101 1-4099-00674-14-1 นางสาววนิดา จิตรประสงค์
102 1-4112-00107-04-1 นายวีระชัย ศิริสถิตย์
103 1-4112-00156-63-8 นางสาวหนึ่งฤทัย ไทยทนงค์
104 1-4112-00162-41-7 นายจักรพงษ์ แดนโคตผม
105 1-4112-00166-21-8 นายธวัชชัย แสงแก้ว
106 1-4112-00170-61-4 นายคทาวุธ คะศรีทอง
107 1-4112-00171-59-9 นางสาวจันทิมา ด้ายผึ้ง
108 1-4112-00175-38-1 นางสาวปราณี มุงคุณ
109 1-4113-00131-25-4 นางสาวศรีอมร ศรีเมือง
110 1-4113-00137-90-2 นางสาวทิพย์มงคล กองพล
111 1-4114-00143-57-2 นายวัฒนา เห็มกอง
112 1-4114-00154-28-1 นางสาวหฤทัย ชาปัญญา
113 1-4119-00174-53-1 นายชัยรัตน์ วรรณอุดม
114 1-4119-00174-94-9 นางสาวนงลักษณ์ ธาตุมี
115 1-4119-00178-71-5 นางสาววารีรัตน์ ตรงหัสดี
116 1-4120-00050-35-7 นางสาวจิราภรณ์ กระโยดม
117 1-4199-00186-65-1 นางสาวนิตยา พ่วงก่าย
118 1-4199-00241-76-7 นายนพพล สิงคลีปับภา
119 1-4199-00241-77-5 นายพลากร สิงคลีปับภา
120 1-4204-00062-97-1 นายบุญช่วย บุตตะวงษ์
121 1-4206-00031-03-3 นายอัฐยา จันทะคุณ
122 1-4207-00043-34-3 นางสาวรัชฏาภรณ์ มีผาพงษ์
123 1-4306-00113-71-4 นางสาวบุษยา วันปะไข
124 1-4309-00122-20-4 นางสาวเพชรฤดี เคนดา
125 1-4310-00052-14-6 นางสาวสาริณี ป้องสุวรรณ
126 1-4311-00013-60-6 นายนิธิพงษ์ สาลีรัมย์
127 1-4311-00031-86-8 นางสาวนงค์ลักษณ์ เหล่าวรรณทอง
128 1-4312-00015-96-1 นางสาววิธาดา สายบัว
129 1-4406-00177-40-2 นายณัฐพงษ์ โยธาทูล
130 1-4408-00143-08-1 นายองอาจ ศิริจิตร์
131 1-4499-00197-87-3 นางสาวทรงสุดา วิเศษ
132 1-4499-00198-14-4 นางสาวอรษา พิศเพ็ง
133 1-4508-00053-69-3 นางสาวจันจิรา ยุบลพริ้ง
134 1-4508-00073-58-9 นายสุภชัย สายเจริญ
135 1-4510-00114-86-9 นายเกรียงไกร พรมโยธา
136 1-4510-00142-65-0 นางสาวมะลิวรรณ ซาตาสุ
137 1-4511-00165-93-7 นายอนันต์กุล สิงห์โพนงาม
138 1-4599-00155-71-2 นายวิทยา เศรษฐพรมรินทร์
139 1-4599-00177-89-9 นางสาวจิราทิพย์ พินิจการ
140 1-4599-00178-75-5 นางสาวเกตุสุดา เจญวิถี
141 1-4599-00201-28-5 นางสาววัชรี ผลินยศ
142 1-4599-00230-98-6 นางสาวพรพิมล พวงพิลา
143 1-4601-00158-00-0 นายสุทธิพงษ์ บุญทวี
144 1-4603-00123-37-4 นางสาวสุดารัตน์ เชานามล
145 1-4604-00042-50-3 นายอาทิตย์ สุเทวี
146 1-4612-00090-62-9 นายธีระพงศ์ แสนมาศ
147 1-4701-00198-30-3 นางสาวนิรัญญา เสนาพันธ์
148 1-4702-00064-24-4 นายอนุชิต ทาก้อน
149 1-4705-00054-51-1 นายสาธิต เนืองแก้ว
150 1-4799-00120-02-1 นางสาวศันชนีย์ พันยะสี
151 1-4799-00129-77-1 นางสาวกมลชนก ราชบุญเรือง
152 1-4801-00136-14-6 นายศักดิ์นรินทร์ อึ่งพอง
153 1-4803-00095-87-7 นางสาวสุพัตรา กิติศรีวรพันธุ์
154 1-4805-00121-92-8 นางสาววิชญาดา มั่นสง่า
155 1-4806-00092-53-9 นางสาวภัทรธิดา ยอดมงคล
156 1-4806-00097-59-0 นางสาวจีระพร ศรีเรือง
157 1-4808-00062-06-4 นางสาวสุดารัตน์ นันศรีบุตร
158 1-4808-00088-97-7 นางสาวมณีรัตน์ โสภา
159 1-4809-00046-25-7 นางสาวเอื้ออารีย์ จิตอาคะ
160 1-4809-00046-38-9 นางสาวยุวรี โคตรอาษา
161 1-4810-00036-49-3 นางสาวนิภาพร โกษาแสง
162 1-4810-00045-20-4 นางสาวณปภา โกษาแสง
163 1-4899-00084-10-6 นายศรายุทธ ปากดี
164 1-4899-00118-51-5 นายประทีป มานะเสน
165 1-4903-00051-35-7 นางสาวเทียนทอง ใจทัศ
166 1-4904-00050-38-7 นางสาวลิน คำมุงคุณ
167 1-4904-00055-27-3 นางสาวลิดา วงค์กะโซ่
168 1-4904-00055-45-1 นางสาวกลชลี วงค์กระโซ่
169 1-4999-00090-92-1 นางสาวจินตหรา ขาวอ่อน
170 1-5009-00101-45-1 นายตระกูล กุลกรินีธรรม
171 1-5009-00109-68-1 นางสาวณัฐภัทร สุตัน
172 1-5099-00980-97-6 นายณัฐกิตต์ ศรีเดือน
173 1-5299-00472-71-7 นางสาวนุช นิกรกิจ
174 1-5303-00049-59-9 นางสาวสุพัตรา พรวนอิน
175 1-5303-00050-47-3 นางสาวสุภาพร รินสาร
176 1-5399-00252-84-9 นางสาวศิรินันท์ ขันทะเสน
177 1-5503-00025-66-5 นางสาวรัตนา ชัยวันดี
178 1-5503-00026-17-3 นางสาวณิภัทชา รังสิทธิ์
179 1-5503-00026-68-8 นายเสกสรร คนอยู่
180 1-5503-00026-88-2 นายภาณุพล ยาวุธ
181 1-5509-00040-90-8 นายสุวรรณ แก้วแดง
182 1-5601-00171-40-4 นายทศพร อินต๊ะรักษา
183 1-5602-00064-97-9 นายณัฐพงษ์ กะตุดทอง
184 1-5603-00135-78-9 นายสมภพ คำใส
185 1-5604-00042-80-4 นายณัฐพงษ์ ชยานันต์โรจน
186 1-5704-00105-54-7 นางสาวยุภา ยศโสทร
187 1-5704-00105-55-5 นางสาวยุพิน ยศโสทร
188 1-5707-00122-87-1 นางสาวรัชนีวรรณ ปัญญามณี
189 1-6008-00133-47-4 นางสาวจิรนันท์ เปี่ยมสุข
190 1-6199-00156-07-5 นายโกศล สีสด
191 1-6304-00051-63-2 นางสาวภัทรณันท์ สร้อยทำวงษ์
192 1-6306-00042-39-4 นางสาวนฤมล ตาคำ
193 1-6398-00052-72-3 นายยงยุทธ ใหญ่แก้ว
194 1-6398-00065-28-1 นางสาวพัชญาณิษฐ์ นาคการันย์กุล
195 1-6398-00066-53-8 นางสาวสุวิมล ฝายอุบล
196 1-6398-00067-83-6 นางสาวบุญฑริกา ปิติสาร
197 1-6398-00103-25-5 นางสาวสุชาดา อินทา
198 1-6406-00122-99-1 นางสาวนิภาวรรณ พรมอินทร์
199 1-6407-00068-20-4 นางสาวรุ่งนภา คำทอง
200 1-6599-00357-98-4 นางสาววานิสา ตู้ทอง
201 1-6601-00018-49-4 นางสาวปัทมา อินหันต์
202 1-6602-00061-43-0 นางสาวจรูญรัตน์ สิงขร
203 1-6704-00123-66-8 นายณัฐพล แสนประเสริฐ
204 1-6707-00161-51-4 นางสาววจี บุญเกิด
205 1-6707-00180-94-2 นางสาวดารุณี ลูกแก้ว
206 1-7004-00124-90-6 นางสาวนภารัตน์ แก่นไร่
207 1-7004-00134-34-1 นายจักรพันธ์ กรุงเกษม
208 1-7008-00039-99-0 นางสาวปวีณา ศรีเศวติโชติ
209 1-7097-00089-45-4 นางสาวพนิดา สงค์พรมทิพย์
210 1-7101-00123-00-9 นางสาวสุทธิมา สามสีทอง
211 1-7105-00170-89-6 นางสาวนาทชนก พิบูลแถว
212 1-7106-00117-16-4 นางสาวเสาวลักษณ์ สดใส
213 1-7107-00042-96-4 นางสาววิไลพร พาสนุก
214 1-7108-00029-62-5 นางสาววรรณวิษา ใจต่อตั้ง
215 1-7108-00029-75-7 นางสาวฤทัยรัตน์ คำทุม
216 1-7203-00077-66-3 นางสาวภัทรา เอมบัณฑิตย์
217 1-7203-00078-49-0 นางสาวขวัญเดือน งามยิ่ง
218 1-7207-00112-91-1 นางสาวพฤกษา ด้วงต้อย
219 1-7599-00141-24-7 นางสาวทิพรัตน์ สอนส่งกลิ่น
220 1-7605-00120-94-5 นางสาวอรุณลักษณ์ ทิมเมฆ
221 1-7704-00122-84-9 นางสาววัชชิราภรณ์ ช่อกระทุ่ม
222 1-8099-00252-53-6 นางสาวเจนจิรา ถนอมพันธุ์
223 1-8401-00273-44-1 นางสาวสิรินทร์ คงทอง
224 1-8404-00044-48-1 นางสาวพชรพร แซ่ลิ้ม
225 1-8411-00039-74-1 นายธวัชชัย เกิดสวัสดิ์
226 1-8501-00059-71-7 นางสาวขวัญนภา ระย้า
227 1-8502-00025-69-5 นางสาวกนกวรรณ เพชรสวี
228 1-8503-00047-32-1 นางสาวสิริลักษณ์ คุ้มราษฎร์
229 1-8599-00070-32-2 นายอุกฤษ หีดฤทธิ์
230 1-8599-00080-32-8 นายสถาพร นิลบุตร
231 1-8599-00090-36-6 นางสาวนรีรัตน์ นิลทจันทร์
232 1-8599-00097-81-6 นางสาวสุภาพร เกิดเนตร
233 1-8601-00104-45-3 นางสาวธารทิพย์ พรหมสวัสดิ์
234 1-8604-00064-28-7 นางสาวพิมพ์ลดา เพ็ชรนิล
235 1-8604-00067-48-1 นายนพดล นุ่นมัน
236 1-8604-00074-74-6 นายธวัชชัย คอนมั่ง
237 1-8607-00060-41-4 นางสาวเสาวพร ศรีคราม
238 1-8607-00064-98-3 นางสาวกันยกานต์ ด่านสวัสดิ์
239 1-8699-00098-50-2 นางสาวนันทพร แก่นกูล
240 1-8699-00108-88-5 นายณัฐพนธ์ ขวัญทอง
241 1-8699-00134-52-5 นางสาวจันทิรา วิทยายงค์
242 1-9403-00122-22-5 นายซุลกิฟลี สาแม
243 1-9506-00056-81-3 นางสาวฐิติมา สาและรี
244 1-9599-00217-52-7 นางสาวอรอุมา สงนาวา
245 1-9605-00125-84-8 นางสาวนูรีดา วานอ
246 1-9698-00098-19-4 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีเอียด
247 1-9699-00110-26-9 นายทวีศักดิ์ อินทภาพ
248 2-1017-00017-53-1 นางสาวประภารัตน์ ละอองเงิน
249 2-1996-00002-49-1 นางสาวชนิกา ประดับทอง
250 2-2001-00035-48-0 นายสาโรจน์ แสงเจริญโชติภัทร์
251 2-2604-00019-36-6 นางสาวโสรยา แย้มหอม
252 2-3103-00020-19-1 นางสาวกาญจนา โคตะมะ
253 2-4008-00016-44-3 นางสาววาริณี ธ่องท้วม
254 2-4505-00018-06-8 นางสาวเครือวัลย์ อุณวงค์
255 2-7203-00034-38-5 นางสาวพัชรี ต่อแก้ว
256 2-8599-00055-68-2 นายธนานันต์ แซ่ฮู่
257 2-8603-00016-86-6 นางสาวสุภาภรณ์ เรืองขจร
258 2-9605-00009-31-5 นางสาวมณยาตี เจ๊ะแว
259 2-9605-00028-25-5 นางสาวซอโฟ กาเด็งหะยี
260 5-4099-00037-64-0 นางสาวไอรีน สัจจะเทพ
261 5-4801-00031-12-6 นางสาวนิจจารีย์ บุญเวิน
262 5-4809-00018-24-8 นายพิทักษ์ เดชโฮม
263 8-5501-84007-74-8 นายซ่ง แซ่เฮ้อ
     
 

นิเทศศาสตร์

 
ลำดับที่ เลขที่ประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล
1 1-1002-00301-59-1 นางสาวเปมิกา ผจงดี
2 1-1002-00371-29-8 นายภูวนันท์ ชลเกตุ
3 1-1003-00079-12-2 นางสาวสุณิสา พิจาระณา
4 1-1003-00079-64-5 นางสาวนฤมล ปลื้มยุทธ์
5 1-1005-00184-52-3 นางสาวจารุวรรณ คุ้มสุวรรณ
6 1-1006-00153-67-1 นางสาวศิริวรรณ ศรีบุญ
7 1-1007-00005-63-1 นางสาวอัญชลี คำติ๊บ
8 1-1007-00551-04-0 นางสาวสมฤทัย เกษมรัตน์
9 1-1007-01045-80-6 นายวรรณรัตน ศรีม่วง
10 1-1007-01071-13-1 นางสาวสิริรัตน์ พวงศรี
11 1-1007-01078-51-8 นางสาวสิริพร สัมพันธ์ภักดี
12 1-1007-01106-06-6 นางสาวดาวรุณี ศรีปัตเนตร
13 1-1014-00315-03-1 นายธีระวุธ ม้าวิไล
14 1-1014-00684-59-2 นายเอนก สมใจเรา
15 1-1014-01452-67-9 นางสาวอนัญพร คชเสนีย์
16 1-1014-01613-93-1 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างกลึง
17 1-1014-01768-08-1 นางสาวคียาพัด แช่มช้อย
18 1-1020-00294-99-2 นายวสันต์ มานะลัภนจารุ
19 1-1020-01008-22-5 นางสาวสุจิตรา มะลิ
20 1-1020-01195-95-5 นางสาวอาราญา มีสิทธิ์
21 1-1037-00378-19-7 นางสาวธิดารัตน์ กองแก้ว
22 1-1105-00001-66-6 นายวัชระ เอี่ยมทศ
23 1-1505-00044-51-9 นางสาววาสนา ม่วงวงษ์
24 1-1702-00034-21-6 นางสาวรุ่งรัตน์ บุญโต
25 1-1799-00202-89-6 นางสาวรุจิรา ฉายชูวงษ์
26 1-1999-00207-51-1 นางสาวจิราวัฒน์ เหลืองอ่อน
27 1-2096-00106-33-5 นางสาวสกาวรรณ สุวรรณศรี
28 1-2097-00218-50-0 นางสาววรัญญา ศรีสมบูรณ์
29 1-2198-00095-06-0 นายธนิต อยู่ฤทธิ์
30 1-2204-00115-93-6 นางสาวสุภัชชา อ่อนศรี
31 1-2499-00145-55-7 นางสาวกิจจวรรณ สุขจันทร์
32 1-2499-00153-14-2 นายสิทธิรัตน์ สุจริต
33 1-2501-00135-63-0 นายวีรยุทธ หวังสุด
34 1-3014-00087-87-8 นายวิโรจน์ มาลา
35 1-3020-00124-48-3 นายชาตรี วิทยัน
36 1-3107-00171-35-1 นางสาวสุชาบดี เมียดเตียบ
37 1-3299-00157-46-5 นายมงคล พิศเพ็ง
38 1-3499-00272-73-6 นางสาวอัมพิกา ร่วมรักษ์
39 1-3501-00136-47-3 นางสาวสุกัลยา ศรีโยธี
40 1-4099-00715-12-2 นางสาวนัทชรีย์ เถียรหนู
41 1-4115-00066-37-5 นายพิทักษ์ เมืองคง
42 1-4116-00120-94-1 นางสาวประภาทิพย์ โสณะชัย
43 1-4601-00160-19-5 นายเอกรินทร์ อุดมครบ
44 1-4608-00047-33-2 นายเสกสรร ไชยศรี
45 1-4716-00004-38-0 นางสาวภรทิพย์ ธิราชรักษ์
46 1-4805-00125-07-9 นางสาวมยุรี ไข่กา
47 1-4899-00098-79-4 นางสาวณัฐกานต์ กลางสวัสดิ์
48 1-4999-00081-20-4 นางสาววันฟ้างาม ทองมหา
49 1-4999-00098-85-9 นางสาววรรณภา เนาคำแพง
50 1-5499-00041-92-9 นางสาวหัสยา ทะนำปี
51 1-6107-00006-75-6 นางสาววราภรณ์ ทองศรี
52 1-6798-00135-44-1 นายอภิชิต จันทรพินิจ
53 1-6799-00190-23-1 นายจีรพันธ์ จันทร์มูล
54 1-7004-00032-84-0 นายชัชวาล กานตศิลป์
55 1-7110-00068-73-2 นายจักรกฤษณ์ พุทธา
56 1-7110-00072-96-9 นางสาวภัศรา ชาวระหาร
57 1-7306-00076-77-8 นายมนตรี ศรีสมบัติ
58 1-7399-00238-21-6 นางสาวฤดีวรรณ อยู่แก้ว
59 1-7499-00183-65-9 นางสาวประกายเพชร ทองพาศน์
60 1-7599-00130-53-9 นางสาวน้ำฝน วงศ์สวาท
61 1-7599-00146-44-3 นางสาวประภาพร เนตใน
62 1-7699-00146-78-8 นางสาวศิริลักษณ์ บัวคลี่
63 1-8604-00074-47-9 นางสาวปรียานุช ชูศิลป์
64 1-8699-00119-99-2 นางสาวสุวรรณลี อ้นกรูด
65 1-9105-00051-39-9 นางสาวศันสนีย์ นวลดี
66 2-3105-00019-52-9 นางสาวสาวิตรี ดังกระโทก
67 3-1009-03561-08-9 นายกฤษดา ชนพิลา
68 5-1005-00003-56-4 นางสาวอารยา ราชกิจ

  มหาวิทยาลัยเกริก 

ข่าวอื่นๆ:
กำหนดการ และขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2553 (24-02-2010)
จดหมายข่าวงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552 ปีที่ ๗ (19-01-2010)
นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความประสงค์จะขอทุน กยศ.เทอม 3/2552 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ (14-01-2010)
งานกองทุนฯ สำนักส่งเสริมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จัดประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2553 (12-11-2009)
ประกาศด่วนที่สุด เนื่องจากทาง กยศ. จะทำการปิดระบบการกู้ยืมของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2252 (05-11-2009)
ประกาศ นักศึกษาท่านใดที่ยังมิได้ดำเนินการลงทะเบียนกู้ยืมระบบ e-studentloan ในภาคเรียนที่ 2/2552 ขอให้ไปติดต่องานกองทุนฯ... (05-11-2009)
จดหมายข่าว งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552 (01-09-2009)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ขอทุน กยศ.ปีการศึกษา 2552 (02-07-2009)
ประกาศนักศึกษาเลขที่สัญญา 491xxxx, 504xxxx , 514xxxx, 512xxxx (02-07-2009)
ประกาศ นักศึกษารายชื่อต่อไปนี้ (20-05-2009)