ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
Wednesday, 08.24.2011, 10:34am  |    อ่านทั้งหมด 464 ครั้ง
   

ข่าวอื่นๆ:
ราชบัณฑิตยสถานจะจัดประชุมนานาชาติเรื่อง บทบาททางวิชาการขององค์การปราชญ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ (26-07-2011)
ศูนย์ส่งเสรมวิจัยและผลิตตำรา ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553 (25-04-2011)
เรียนเชิญ – เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนปี 2015 (22-03-2011)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านผู้สนใจรับฟัง/พิจารณาประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและประชาชนเขตบางเขน (16-03-2011)
กำหนดการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2554 (10-02-2011)
คณะนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “ก้าวข้ามวิกฤตวิทยุโทรทัศน์ไทยในทศวรรษ 2020” (28-01-2011)
กำหนดการอบรมสัมมนา หัวข้อเรื่อง “มีรายได้ง่ายๆ ด้วยเว็บไทยและเทศ “ (06-01-2011)
มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญประชาชนร่วมสัมมนาทางวิชาการ (07-12-2010)
ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อคัดเลือกนำเสนอผลงานในงานเกริกวิชาการ 53 (19-11-2010)
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การประเมินคุณภาพบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ในรอบ 3 ปี (09-11-2010)