ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > ข่าวสารมหาวิทยาลัย
 
Wednesday, 07.21.2010, 04:15pm  |    อ่านทั้งหมด 1025 ครั้งสำนักกิจการนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง "กีฬามหาวิทยาลัย กับการพัฒนามาตรฐานสู่สากล" โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารกีฬาแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน วันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2553  สำนักกิจการนักศึกษา 

ข่าวอื่นๆ:
มหาวิทยาลัยเกริกประสานความร่วมมือในการส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ (24-06-2010)
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดให้มีโครงการเสวนาผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 (23-06-2010)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมล มานัสฤดี รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ อาจารย์สุทิศา รัตนวิชา และอาจารย์ประไพพิศ เขมะชิต (17-06-2010)
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักศึกษาผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี (14-06-2010)
มหาวิทยาลัยเกริก ส่งบุคลากรประจำสำนักกิจการนักศึกษาได้แก่ นายพลวัฒน์ เร่งรีบ รักษาการหัวหน้างานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนา (01-06-2010)
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกจัดอบรมความรู้ทางด้านบัญชีจากหน่วยงานภายนอก (30-04-2010)
สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริกมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความและภาพถ่ายแห่งความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ (30-04-2010)
การอบรมผู้บริหารระดับคณะวิชา (04-01-2010)
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริกร่วมกับจังหวัดลพบุรี (25-12-2009)
คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 21 (02-12-2009)