ค้นหา :
Thai   |   English
 
ลิงค์ด่วน  
  หน้าหลัก > รู้จัก ม. เกริก
 
         คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก


  ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
      นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
      สถานที่ทำงาน : ทำเนียบองคมนตรี
      ตำแหน่ง : 
 
  นายเกริกก้อง มังคละพฤกษ์
      กรรมการสภาผู้รับใบอนุญาต
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
      ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดี
 
  พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
      ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 
  พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : กระทรวงกลาโหม
      ตำแหน่ง : รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 
  นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : บริษัทเอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
      ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
 
  นายวิชัย ธรรมชอบ
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : กระทรวงมหาดไทย
      ตำแหน่ง : ข้าราชการบำนาญ
 
  รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
      ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ระดับ 9 และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
  รศ. ดร. ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
      ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กส์ทรอนิคส์
 
  รศ.ดร. มนูญ พาหิระ
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
      ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดี
 
  รศ.ดร. กุณฑล ศรีเสริมโภค
      กรรมการสภาผู้แทนคณาจารย์
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
      ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
  รศ. ปรีชา ลิ่มไทย
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
      ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 
  นางสาวณภัทร มังคละพฤกษ์
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเกริก
      ตำแหน่ง : อธิการบดี
 
  ศ.ดร.ปราณี ทินกร
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      ตำแหน่ง : 
- อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
- กรรมการสภามูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI Council of Trustee)
 
  นาย โอภาส เขียววิชัย
      กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
      สถานที่ทำงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      ตำแหน่ง : 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10
-ที่ปรึกษาด้านระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา