สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี

สำนักอธิการบดี มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัย แต่เดิมเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป , ฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต่อมาเมื่อสร้างอาคาร ดร.เกริก (อาคาร 2) เพิ่มจึงได้แยกงานอาคารสถานที่และยานพาหนะออกเป็นฝ่าย

และในปี 2556 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำนักอธิการบดี เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำนักอธิการบดีได้มีพัฒนามาเป็นลำดับจนเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. งานบัญชี
2. งานการเงิน
3. งานงบประมาณ

ฝ่ายบริหาร

1. งานสารบรรณ
2. งานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป
3. งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายอาคารสถานที่

1. งานอาคารสถานที่ บริการโสตและรปภ.
2. งานสาธารณูปโภค ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกริกได้ดำเนินภารกิจตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 4 ประการ ได้แก่การสอน / การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการตามปณิธานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเกริก

1. งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา

สำนักกิจการนักศึกษา

สำนักกิจการนักศึกษา

ภาระหน้าที่ของสำนักกิจการนักศึกษา คือ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาด้านต่างๆ เพื่อจะได้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพดังนั้นสำนักกิจการนักศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมและนันทนาการหลากหลายรูปแบบสำหรับนักศึกษา

ทั้งนี้มิใช่เพียงแต่จะมุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิและ คุณธรรมตามปณิธานชองมหาวิทยาลัยเท่านั้น หากยังมุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย วุฒิภาวะ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา

1. งานกองทุนจัดหาแหล่งรายได้และบริการการนักศึกษา
2. งานหอพักนักศึกษา
3. งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา

สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนมีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างองค์กรการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1 ฝ่าย และ 4 งานได้แก่

ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการเรียนการสอน

1. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
2. งานวัดผลการศึกษา
3. งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน
4. งานพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพของห้องสมุดจำเป็นจะต้องสร้างตัวชี้วัดและองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งต่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อจะเป็นกลไกผลักดันให้มีการพัฒนาห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง และเป็นห้องสมุดที่ทันสมัย โดยจะเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ฉับไว และตรงกับความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรโดยให้ไปศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์และมีความชำนาญในการให้บริการยิ่งขึ้น

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

1. งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ
2. งานวารสาร

สำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

1. งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2. งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Empty section. Edit page to add content here.

สถาบันภาษา

สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนภาษาและอาชีพ ซึ่งท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 ณ อาคาร ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ และประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง พร้อมมีคุณภาพ การศึกษาดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป สภามหาวิทยาลัยเกริก จึงได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเกริกขึ้น เพื่อจัดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และการวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของทุกหน่วยงาน ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการการสอน  ห้องบริการเครือข่าย Internet เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแบบ E-Learning

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาให้การสนับสนุนการวิจัยและแต่งตำราของอาจารย์ประจำ อันเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาด้าน วิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบในการประสานงานการวิจัยและผลิตตำรา ดูแลติดตามผลงานศึกษาและการผลิตตำราของอาจารย์ประจำที่ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งแหล่งเงินทุนอื่นที่ผ่านมหาวิทยาลัยฯ ประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ในการรวบรวมรายชื่อผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจำทำร่วมกับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรภายนอก จัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตตำราของอาจารย์ประจำ รวมถึงการให้ข่าวสารและเผยแพร่เกี่ยวกับแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและผลิตตำราของทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานเอกชนภายนอก, การจัดทำวารสารร่มพฤกษ์ ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่เขียนโดยคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อแจกให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย อัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สถาบันราชภัฎ และสมาชิกที่ติดตามวารสารวิชาการ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

1. งานส่งเสริมวิจัยและตำราและวารสาร
2. งานวิจัยและพัฒนาสถาบัน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์สงเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นหน่ายงานรับผิดชอบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในกับชุมชนใกล้เคียง

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม ส่งเสริมและประสานงานจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และให้บริการสังคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ