ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกริก

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2561

ครั้งที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

ปฏิทินการประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี 2560

ครั้งที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 3: วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 4: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก

นาย อำพล เสนาณรงค์
นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก
ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร. มนูญ พาหิระ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ดร. เกริกก้อง มังคละพฤกษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นาย กอปรเกียรติ ปิยสิรานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร. สราวุธ อนันตชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นางสาว สุนันทา แสงทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ. ตระกูล มีชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร. พนิต เข็มทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
Mr. Wang Changming
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ดร. เชนินทร์ เชน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ศ.ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย