ผู้บริหาร

ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์
อธิการบดี
ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาย หลี่ ซ่าวหยูน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน
นาย ชวิน ชีปิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด
นาง ศราวดี ศรีอ่วม
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.หมิงซุน เซี่ย
ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดี

ดร. พัชราวดี ตรีชัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ดร. ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์
ดร. นันทนา นันทวโรภาส
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง
รศ.ดร. เชนินทร์ เชน
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุน

นาย สิริชัย รัตตะรังสี
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี
ดร. ดรุณี ชูประยูร
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
ผศ.ดร. สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
Dr. Luo Yong
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
ผศ. มุทิตา อารยะเศรษฐากร
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการระหว่างประเทศ
สำนักงานกิจการระหว่างประเทศ
นาย ชัยมาศ คะมา
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมจีน
หัวหน้าศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน
หัวหน้าศูนย์สอบวัดความรู้ภาษาจีน