ข่าวสารล่าสุด

รอบรั้วร่มพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนินเมื่อปี พ.ศ.2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

 

หลักสูตรปริญญาตรี

เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

 

หลักสูตรปริญญาโท

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรปริญญาเอก

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

วิทยาลัย
นานาชาติ

วิทยาลัย
สื่อสารการเมือง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

เพื่อสร้างคุณภาพการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้ดีขี้น ดังนั้นทางคณะวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริกจึงได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการขึ้นโดย จะจัดขึ้นทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2563เป็นต้นไป

และเนื่องจากปีที่ผ่านมาทางสหประชาติ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก ปีนี้จึงได้ กำหนดหัวข้อการสัมมนาทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ[การพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีอาเซียนและการจัดการระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน ]การสัมมนาที่จะจัดขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการ โดยบทความวิชาการที่ผ่านการตรวจสอบจะถูกบันทึกลงในระบบรวบรวมข้อมูลวิทยานิพจนหรือฐานข้อมูลวารสารอย่างถูกต้องและเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมอาเซียน

.

สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเกริกจะพัฒนาองค์ความรู้เดิมและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสังคมศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ

University Life Style