ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Online (19/3/63)

โดยที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องหยุดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากสถาการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อให้ระบบการเรียนการสอนยังดำเนินไปได้ จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาและมีการเปิดห้องเรียน Online ในขณะนี้ นักศึกษาโปรดอ่านคู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา(ข้อ3.) และคลิกเข้าสู่ห้องเรียนตามรายวิชาที่ผู้สอนได้แจ้งรหัสไว้
*ในกรณีวิชาที่ยังไม่มีชั้นเรียนออนไลน์
1.สำหรับนักศึกษาปัจจุบันโปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของท่าน
2.สำหรับนักศึกษาใหม่โปรดติดต่องานรับสมัครเพื่อช่วยประสานงานต่อไป

รายวิชาที่เปิดสอน 2562-3

1. ผู้สอนสามารถเข้าระบบสารสนเทศอาจารย์เพื่อ “ดูรายชื่อนศ.ในแต่ละวิชา
2. ไกด์ไลน์สำหรับอาจารย์
3. คู่มือ google classroom สำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี

 รหัสวิชาชื่อวิชารหัสClassroomกลุ่มวันเรียน1เวลาเรียน1วันเรียน2เวลาเรียน2ห้องเรียน 1ห้องเรียน 2ผู้สอน
1บช164301หลักการบัญชี 1 irkpo6s15อาทิตย์13:30-18:30--1310ผศ. จินดา จอกแก้ว
2บช164301หลักการบัญชี 1 61อาทิตย์13:30-18:30--1310ผศ. จินดา จอกแก้ว
3บช164301หลักการบัญชี 1 14อาทิตย์13:30-18:30--1310ผศ. จินดา จอกแก้ว
4บช25302การบัญชีขั้นกลาง 215อาทิตย์08:00-13:00--1403ผศ. จินดา จอกแก้ว
5บช25304การบัญชีบริหาร15อาทิตย์13:30-18:30--1403อาจารย์ ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
6บช264302การบัญชีขั้นกลาง 2xfldmxn15อาทิตย์08:00-13:00--1403ผศ. จินดา จอกแก้ว
7บช264304การบัญชีบริหาร15อาทิตย์13:30-18:30--1403อาจารย์ ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
8บช35404การบัญชีเพื่อธุรกิจการค้า15อาทิตย์08:00-13:00--1310ผศ. สงกรานต์ ไกยวงษ์
9บช364402การบัญชีเฉพาะเรื่อง15อาทิตย์08:00-13:00--1310ผศ. สงกรานต์ ไกยวงษ์
10บช464406การฝึกงานด้านบัญชี1-00:00-00:00--0อาจารย์ ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ์
11ศศ11115สังคมกับเศรษฐกิจ1จันทร์09:00-11:30พุธ09:00-11:3000อาจารย์ เยาวรัตน์ พูลมหัจจะ
12ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน29อาทิตย์14:00-19:00--3202ดร. ดรุณี ชูประยูร
13ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน60จันทร์13:10-15:40อังคาร13:10-15:4014071407อาจารย์ กิตติยา อารีย์ชน
14ศศ161501ภาษาอังกฤษพื้นฐาน61จันทร์09:00-11:30อังคาร09:00-11:3014071407อาจารย์ กิตติยา อารีย์ชน
15ศศ161502ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 29อาทิตย์08:00-13:00--3203ดร. เกสิณี ชิวปรีชา
16ศศ161503ภาษาอังกฤษ 156เสาร์09:00-16:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
17ศศ161503ภาษาอังกฤษ 157พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ รัตตินันท์ บุญยสิทธิ์วิกุล
18ศศ161514บัณฑิตอุดมคติไทยe4bd7ga 60จันทร์09:00-11:30อังคาร09:00-11:3014061406อาจารย์ สุภาพร โรจนศุภมิตร
19ศศ161514บัณฑิตอุดมคติไทยe4bd7ga 61จันทร์13:10-15:40อังคาร13:10-15:4014061406อาจารย์ สุภาพร โรจนศุภมิตร
20ศศ163301ทฤษฎีองค์การและการจัดการ30อาทิตย์08:00-13:00--1318รศ. ดร. อนันต์ บุญสนอง
21ศศ163303การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การnudzltr29อาทิตย์08:00-13:00--3202ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์
22ศศ163305หลักการตลาดและการจัดการการตลาด56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ ณัฐกานต์ บุญอยู่
23ศศ163305หลักการตลาดและการจัดการการตลาด57พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ อิศรา เลิศเยาว์ฤทธิ์
24ศศ21106ภาษาอังกฤษ 31อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3013081308อาจารย์ กรกช ม่วงแกม
25ศศ261504ภาษาอังกฤษ 256พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ กรกช ม่วงแกม
26ศศ261504ภาษาอังกฤษ 257พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ รัตตินันท์ บุญยสิทธิ์วิกุล
27ศศ261505ภาษาอังกฤษ 329อาทิตย์08:00-13:00--3202ดร. ดรุณี ชูประยูร
28ศศ261505ภาษาอังกฤษ 31อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3013081308อาจารย์ กรกช ม่วงแกม
29ศศ261505ภาษาอังกฤษ 361จันทร์09:00-11:30อังคาร09:00-11:3013101310นางสาว วัชรี น่วมแก้ว
30ศศ263307บัญชีเพื่อการจัดการ rsdzhzf29เสาร์14:00-19:00--3202ผศ. จินดา จอกแก้ว
31ศศ263309พฤติกรรมองค์การ29อาทิตย์08:00-13:00--3206ดร. เฉลิม เกิดโมลี
32ศศ263401การวางแผนและการควบคุมงานบริหารsjrcgu530อาทิตย์14:00-19:00--1316ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์
33ศศ263501การเป็นผู้ประกอบการ56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ สัมฤทธิ์ มหาพราหมณ์
34ศศ263501การเป็นผู้ประกอบการ57พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ วรรณีรัตน์ กนกธร
35ศศ265302ภาษาจีน 31พุธ09:00-11:30ศุกร์09:00-11:3013081308อาจารย์ Luo Yong
36ศศ363310ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ56เสาร์09:00-16:00--0ดร. ไพเราะ ราชสมบูรณ์
37ศศ363310ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ57พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ อานนท์ ปลื้มเนตร
38ศศ363311ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ กรกช ม่วงแกม
39ศศ363311ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ57พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ รัตตินันท์ บุญยสิทธิ์วิกุล
40ศศ363311ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ30อาทิตย์08:00-13:00--3201ดร. ดรุณี ชูประยูร
41ศศ363312ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร29เสาร์08:00-13:00--3201อาจารย์ กรกช ม่วงแกม
42ศศ363405การสื่อสารเพื่อการจัดการzatvsaf29เสาร์08:00-13:00--3203รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น
43ศศ363406เทคนิคการจัดการสมัยใหม่sdvp3xo30อาทิตย์08:00-13:00--1316ดร. อุษณี มงคลพิทักษ์สุข
44ศศ363406เทคนิคการจัดการสมัยใหม่sdvp3xo29เสาร์14:00-19:00--3201ดร. อุษณี มงคลพิทักษ์สุข
45ศศ363503กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ ณัฐกานต์ บุญอยู่
46ศศ363503กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ57พฤหัส09:00-16:00--0ดร. พัชรินทร์ แก้วมาเมือง
47ศศ463314การจัดการเชิงกลยุทธ์p25uize29เสาร์14:00-19:00--3206รศ. ดร. อนันต์ บุญสนอง
48ศศ463315สัมมนาการจัดการ29เสาร์08:00-13:00--3202รศ. ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
49ศศ463409การตัดสินใจเพื่อการจัดการ56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ ศุภลักษณ์ อนุวงศ์
50ศศ463409การตัดสินใจเพื่อการจัดการ57พฤหัส09:00-16:00--0นาย อาจารย์พิเศษ
51ศศ463409การตัดสินใจเพื่อการจัดการ29อาทิตย์14:00-19:00--3203ดร. พีรเดช อนันตนาถรัตน
52ศศ463410การจัดการความเสี่ยงและการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน7lgksah29เสาร์13:30-17:30--3203นาย อาจารย์ประจำ
53ศศ463411การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ56เสาร์09:00-16:00--0อาจารย์ ศุภลักษณ์ อนุวงศ์
54ศศ463411การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การr75l7sj30อาทิตย์14:00-19:00--1318อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
55ศศ463411การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การyctacdy29เสาร์08:00-13:00--3206อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
56ศศ463415สหกิจศึกษา29อาทิตย์14:00-19:00--3206รศ. ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
57บธ13201หลักการตลาด15เสาร์13:30-18:30--1310อาจารย์ พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
58บธ14101เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero2อังคาร13:10-15:40พฤหัส13:10-15:4013031303นาย นิรัญ งามเกิด
59บธ14101เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero3พุธ13:10-15:40ศุกร์13:10-15:4013031303นาย ชัยมาศ คะมา
60บธ14101เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero1อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3013031303อาจารย์ นงนาท นพคุณ
61บธ15203หลักการบัญชีเบื้องต้น20เสาร์13:30-17:30--1318ผศ. จินดา จอกแก้ว
62บธ162201หลักการตลาด15เสาร์13:30-18:30--1310อาจารย์ พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
63บธ162201หลักการตลาด63เสาร์13:30-17:30--1310นาย อาจารย์ประจำ
64บธ163501เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero1อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3013031303อาจารย์ นงนาท นพคุณ
65บธ163501เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero2อังคาร13:10-15:40พฤหัส13:10-15:4013031303นาย นิรัญ งามเกิด
66บธ163501เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นhero3พุธ13:10-15:40ศุกร์13:10-15:4013031303นาย ชัยมาศ คะมา
67บธ164201การบัญชีขั้นต้น 20เสาร์13:30-17:30--1318ผศ. จินดา จอกแก้ว
68บธ21201การเงินธุรกิจpodioj715เสาร์13:30-18:30--1403ผศ. ชเนตตี พิพัฒนางกูร
69บธ21201การเงินธุรกิจywnrhck16อาทิตย์13:30-16:50--1407ผศ. ชเนตตี พิพัฒนางกูร
70บธ21202การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ16อาทิตย์08:00-13:00--1407ผศ. สุจิตรา สามัคคีธรรม
71บธ22202การจัดการทรัพยากรมนุษย์iplziau1จันทร์09:00-11:30พุธ09:00-11:3013111311ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์
72บธ261201องค์การและการจัดการRt6cewi15อาทิตย์13:30-18:30--1311อาจารย์ พิกุลทอง หงษ์หิน
73บธ261201องค์การและการจัดการ1อังคาร09:00-11:30--0อาจารย์ พิกุลทอง หงษ์หิน
74บธ261301การจัดการทรัพยากรมนุษย์iplziau1จันทร์09:00-11:30พุธ09:00-11:3013111311ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์
75บธ262302การจัดการช่องทางการจำหน่าย18อาทิตย์13:00-18:00--1405อาจารย์ พิชญ์สิณี รัตนานุพงศ์
76บธ262303การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ18อาทิตย์13:00-16:00--1319ผศ. นวลจันทร์ โชติคุณากร
77บธ263401การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก7gdslvs61อังคาร13:10-15:40พฤหัส13:10-15:4013071307นาย อาจารย์ประจำ
78บธ267201การเงินธุรกิจ15เสาร์13:30-18:30--1403ผศ. ชเนตตี พิพัฒนางกูร
79บธ267201การเงินธุรกิจ61อาทิตย์08:00-13:00--1311นางสาว รัตนา อนุภาสนันท์
80บธ267201การเงินธุรกิจ65อาทิตย์13:30-18:30--1407ผศ. ชเนตตี พิพัฒนางกูร
81บธ267201การเงินธุรกิจ16อาทิตย์13:30-18:30--1407ผศ. ชเนตตี พิพัฒนางกูร
82บธ267202การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ16อาทิตย์08:00-13:00--1407ผศ. สุจิตรา สามัคคีธรรม
83บธ267202การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ65อาทิตย์08:00-13:00--1407ผศ. สุจิตรา สามัคคีธรรม
84บธ28301หลักการจัดการธุรกิจการบิน1อังคาร13:10-15:40พฤหัส13:10-15:4000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
85บธ361201การภาษีอากร 15อาทิตย์08:00-13:00--1311นางสาว รัตนา อนุภาสนันท์
86บธ361201การภาษีอากร 61อาทิตย์08:00-12:10--1311นางสาว รัตนา อนุภาสนันท์
87บธ361201การภาษีอากร 14อาทิตย์08:00-13:00--1311นางสาว รัตนา อนุภาสนันท์
88บธ361302การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร19อาทิตย์08:00-13:00--1313ดร. พัชราวดี ตรีชัย
89บธ361302การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากร67เสาร์08:00-13:00--1313ดร. พัชราวดี ตรีชัย
90บธ361302การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรyqrt4yp29อาทิตย์14:00-19:00--3206รศ. ดร. อนันต์ บุญสนอง
91บธ361303ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
29อาทิตย์08:00-13:00--1304นางสาว สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
92บธ361304การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์d5o4m541อังคาร13:10-15:40พฤหัส13:00-15:4013101310รศ. ดร. อนันต์ บุญสนอง
93บธ361305การวางแผนทรัพยากรมนุษย์19อาทิตย์13:00-18:00--1313ดร. พัชราวดี ตรีชัย
94บธ361305การวางแผนทรัพยากรมนุษย์67อาทิตย์13:00-18:00--0ดร. พัชราวดี ตรีชัย
95บธ362201ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 18อาทิตย์13:00-16:00--1408นางสาว ปัทมา สุขสอาด
96บธ362301การวิจัยตลาด18อาทิตย์13:00-18:00--1408นาย ธวัชชัย บวรจิตรุ่งเรือง
97บธ362401การจัดการตลาดบริการ 18อาทิตย์08:00-13:00--1408ผศ. นวลจันทร์ โชติคุณากร
98บธ362402การจัดการการตลาดทางตรง18อาทิตย์13:00-18:00--1319ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
99บธ362402การจัดการการตลาดทางตรง64อาทิตย์13:00-18:00--1319ผศ. ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม
100บธ363302การจัดการระบบฐานข้อมูล61พุธ09:00-11:30--1303ผศ. จุฑามาส ไพบูลย์ศักดิ์
101บธ363303การวิเคราะห์และออกแบบระบบ61อังคาร13:10-15:40--1303นาย ชัยมาศ คะมา
102บธ365311การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
65อาทิตย์08:00-13:00--0อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
103บธ365311การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
16อาทิตย์08:00-13:00--0อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
104บธ365403โลจิสติกส์ระดับสากล61อาทิตย์13:30-18:30--1315นาย ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว
105บธ365403โลจิสติกส์ระดับสากล16อาทิตย์13:30-18:30--1315นาย ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว
106บธ365403โลจิสติกส์ระดับสากล65อาทิตย์13:30-18:30--1315นาย ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว
107บธ365405จริยธรรมธุรกิจu5r36zk65เสาร์13:00-18:00--0อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
108บธ365405จริยธรรมธุรกิจu5r36zk16เสาร์13:00-18:00--0อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
109บธ366301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 1จันทร์13:10-15:40--0อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
110บธ368303การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ63อาทิตย์08:00-13:00--1314นางสาว สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
111บธ368303การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ17อาทิตย์08:00-13:00--1314นางสาว สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
112บธ368424การบริหารและบริการอินเทอร์เน็ต63อาทิตย์13:30-17:30--1314ดร. ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
113บธ368424การบริหารและบริการอินเทอร์เน็ต17อาทิตย์13:30-17:30--1314นาย อาจารย์พิเศษ
114บธ37404กลุยุทธ์ซัพพลายเชน16อาทิตย์08:00-13:00--1315อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
115บธ38305ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 21จันทร์13:10-15:40--0อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
116บธ38401การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน1อังคาร09:00-11:00พฤหัส09:00-11:0000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
117บธ461406จริยธรรมทางธุรกิจ19เสาร์13:00-18:00--0อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
118บธ461406จริยธรรมทางธุรกิจ67เสาร์13:00-18:00--0อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
119บธ461407องค์การแห่งการเรียนรู้ ft3ut2d1อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3013111311รศ. ดร. อนันต์ บุญสนอง
120บธ462303การจัดกิจกรรมทางการตลาด18อาทิตย์08:00-13:00--1319ผศ. นวลจันทร์ โชติคุณากร
121บธ462303การจัดกิจกรรมทางการตลาด64อาทิตย์08:00-13:00--1319ผศ. นวลจันทร์ โชติคุณากร
122บธ465315กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชน61อาทิตย์08:00-13:00--1315อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
123บธ465315กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนhh5dyji65อาทิตย์08:00-13:00--1315อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
124บธ465315กลยุทธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนhh5dyji16อาทิตย์08:00-13:00--1315อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
125บธ465316การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์1-00:00-00:00--0อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
126บธ466301ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4 1จันทร์09:00-11:30พุธ09:00-11:3000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
127บธ466304การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง1อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
128บธ466306การฝึกงาน1-00:00-00:00--0อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
129บธ468301โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 117เสาร์08:00-13:00--1314นางสาว สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
130บธ468301โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1"ติดต่อผู้สอน FB"21เสาร์08:00-13:00--1314นาย ชัยมาศ คะมา
131บธ468302โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 217เสาร์17:00-20:40--1304นางสาว สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
132บธ468303การฝึกงานเทคโนโลยีสารสนเทศ17-00:00-00:00--0นาย อาจารย์ประจำ
133บธ47306การฝึกงาน1-00:00-00:00--0อาจารย์ นิภาวรรณ ภูจอม
134บธ47401โลจิสติกส์โลกาภิวัฒน์16อาทิตย์13:30-18:30--1315นาย ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว
135บธ47405จริยธรรมธุรกิจu5r36zk16เสาร์13:00-18:00--0อาจารย์ ศุภรดา ไชยรบ
136บธ48305ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 41จันทร์09:00-11:30พุธ09:00-11:3000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
137บธ48308การจัดการธุรกิจการบินชั้นสูง1อังคาร09:00-11:30พฤหัส09:00-11:3000อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
138บธ48310การฝึกงาน1-00:00-00:00--0อาจารย์ นารายะ ประสูตร์
139นศ361316การฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะบุคคล1-00:00-00:00--0ดร. ศรัณพร ชวนเกริกกุล
140ออ9999.1การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ1-00:00-00:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
141ออ9999.1การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ20-00:00-00:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
142ออ9999.1การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ15เสาร์08:00-13:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
143ออ9999.1การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ29อาทิตย์14:00-19:00--3202ดร. ดรุณี ชูประยูร
144ออ9999การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ1-00:00-00:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
145ออ9999การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ15เสาร์08:00-13:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
146ออ9999การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ20-00:00-00:00--0ดร. ดรุณี ชูประยูร
147ออ9999การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ99เสาร์10.00-12.00--1411ดร. ดรุณี ชูประยูร
148ออ9999การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ29อาทิตย์14:00-19:00--3202ดร. ดรุณี ชูประยูร
149นต11104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1พุธ09:00-11:30ศุกร์09:00-11:3013121312นาย กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
150นต11104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป20เสาร์08:00-13:00--1308อาจารย์ สุนทร กองประดิษฐ์
151นต161104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป1พุธ09:00-11:30ศุกร์09:00-11:301312นาย กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว
152นต161104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป20เสาร์08:00-13:00--1308อาจารย์ สุนทร กองประดิษฐ์
153นต161104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป56เสาร์09:00-16:00--0นาย โกญจนาท เจริญสุข
154นต161104ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป57พฤหัส09:00-16:00--0อาจารย์ เตชสิทธิ์ ปุณโณทก
155นต21107กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด99อาทิตย์13:30-18:30--1412อาจารย์ คมกริช ดิษเจริญ
156นต21301กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค99อาทิตย์08:00-13:00--1412นาย ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
157นต261307กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด99อาทิตย์13:30-18:30--1412อาจารย์ คมกริช ดิษเจริญ
158นต261402กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค99อาทิตย์08:00-13:00--1412นาย ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์
159นต31101กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด99เสาร์08:50-12:10--1412นาย โกญจนาท เจริญสุข
160นต31104กฎหมายลักษณะมรดก99เสาร์13:30-18:30--1412ผศ. รัชนี คงภักดี
161นต31302กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 199อาทิตย์08:00-13:00--1411นาย ชาติชาย กิตติสารศักดิ์
162นต361301กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด99เสาร์08:50-12:10--1412นาย โกญจนาท เจริญสุข
163นต361304กฎหมายลักษณะมรดก99เสาร์13.30-16.30--1412ผศ. รัชนี คงภักดี
164นต361408กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 199อาทิตย์08:00-13:00--1411นาย ชาติชาย กิตติสารศักดิ์
165นต41104หลักวิชาชีพนักกฎหมาย99อาทิตย์13:30-16:50--1411นาย วิภาส สระรักษ์
166นต41105พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ99เสาร์13:30-18:30--1411นาย มณฑล เทียนเกษม
167นต41600การว่าความและศาลจำลอง99เสาร์08:50-12:10--1411นาย ปฏิกรณ์ คงพิพิธ
168นต461304หลักวิชาชีพนักกฎหมาย99อาทิตย์13:30-16:50--1411นาย วิภาส สระรักษ์
169นต461305พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ99เสาร์13:30-18:30--1411นาย มณฑล เทียนเกษม
170นต461428การว่าความและศาลจำลอง99เสาร์08:50-12:10--1411นาย ปฏิกรณ์ คงพิพิธ

ปริญญาโท

 Course Codeรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มวันเรียน1เวลาเรียน1วันเรียน2เวลาเรียน2ห้องเรียน 1ห้องเรียน 2ผู้สอนจำนวนลงทะเบียน
2562/3AT561101ศศ561101ภาษาอังกฤษสำหรับนักบริหารจัดการองค์การ1อาทิตย์---3204ดร.ดรุณี ชูประยูร0
2562/3AT561102ศศ561102สถิติเพื่อการวิจัยทางการบริหารจัดการองค์การ1อาทิตย์---3204ผศ.ดร.สุจิตรา สามัคคีธรรม0
2562/3AT564000ศศ564000รายวิชาตลอดหลักสูตร สาขาบริหารการศึกษา 42 หน่วยกิต1-00:00-00:00--0ดร. เกสิณี ชิวปรีชา1
2562/3AT564401ศศ564401สัมมนาการบริหารการศึกษา1อาทิตย์-เสาร์-25012501ดร.ดรุณี ชูประยูร0
2562/3AT564404ศศ564404กฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหาร1อาทิตย์-เสาร์-2501ดร. เกสิณี ชิวปรีชา0
2562/3AT564501ศศ564501การค้นคว้าอิสระ1เสาร์---0ดร. เกสิณี ชิวปรีชา0
2562/3AT564602ศศ564602วิทยานิพนธ์ (สำหรับแผน ก แบบ ก 2)1เสาร์---0ดร. เกสิณี ชิวปรีชา0
2562/3BA51500บธ51500การค้นคว้าอิสระ1อาทิตย์---1402รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธรรมะ0
2562/3BA561102บธ561102ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ1เสาร์08:00-13:00--1416รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธรรมะ0
2562/3BA561201บธ561201การบัญชีบริหารสมัยใหม่1อาทิตย์08:00-13:00--1416ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น0
2562/3BA561326บธ561326การจัดการการตลาดบริการ1อาทิตย์---1416นาย จิระ ประสพธรรม0
2562/3BA561500บธ561500การค้นคว้าอิสระ1อาทิตย์---1402รศ.ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธรรมะ0
2562/3PC561206สม561206การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและกลยุทธ์การสื่อสาร สาธารณชน1เสาร์09:00-16:00อาทิตย์09:00-16:0025022502รศ.ดร. ยุทธพร อิสระชัย5
2562/3PC561207สม561207การบริหารภาวะวิกฤตทางการเมือง1เสาร์09:00-16:00อาทิตย์09:00-16:0025022502รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์5
2562/3PC561406สม561406สื่อมวลชนกับการเมืองไทย1เสาร์09:00-16:00อาทิตย์09:00-16:0025022502รศ.ดร. ยุทธพร อิสระชัย5

ปริญญาเอก

 Course Codeรหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มวันเรียน1เวลาเรียน1วันเรียน2เวลาเรียน2ห้องเรียน 1ห้องเรียน 2ผู้สอนจำนวนลงทะเบียน
2562/3BA661101บธ661101ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติธุรกิจขั้นสูง1อาทิตย์08:00-13:00--1208-ดร. ชเนตตี พิพัฒนางกูร0
2562/3BA661102บธ661102ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต1อาทิตย์---1208-ดร. ดรุณี ชูประยูร0
2562/3LW661204นต661204สัมมนาบูรณาการปัญหาทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ1เสาร์08:00-13:00--1208-ดร. คหวณ ชูเพ็ญ0
2562/3PC61500สม61500ดุษฎีนิพนธ์1-00:00-00:00--0--0
2562/3PC661201สม661201ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารการเมืองชั้นสูง1เสาร์09:00-16:00--2501-ดร. ขจร ฝ้ายเทศ16
2562/3PC661203สม661203พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย1เสาร์09:00-16:00อาทิตย์09:00-16:0025022502ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ16
2562/3PC661500สม661500ดุษฎีนิพนธ์1-00:00-00:00--0-อาจารย์พิเศษ1