หลักสูตรปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

“เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญทุกทักษะภาษาจีน”

ในปัจจุบันอันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IMS) คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันกับความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงข้ามชาติที่ดำเนินอยู่ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยงานรับสมัครนักศึกษา

โทรศัพท์ : 02-9705820  644, 434 or 062-973-6737
Email : info@krirk.ac.th

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอื้อให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียงและเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

“นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า กับวิทยาการที่ทันสมัย”

เรียนรู้กับการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย การทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การ วิเคราะห์การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้จากเว็บไซต์ การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ แนวปฏิบัติ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลงานทางสื่อสารมวลชนยุค ใหม่

อาชีพ

 • ทํางานในหน่วยงานต่างๆ ทางด้านการสื่อสารการตลาด หรือองค์กรภาครัฐ
 • ทํางานอิสระเป็นนักธุรกิจการตลาดออนไลน์
 • เป็นนักบริหาร วางแผนด้านนวัตกรรมสื่อให้กับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 สายตรง : 02-973-6737 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 644, 434
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะบริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)

“ผสมผสานองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์การธุรกิจชั้นนำ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นหลักสูตรภาคปกติ แต่จัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับคนทำงานเต็มเวลาและสามารถค้นคว้าได้ โดยเปิดในหลากหลายกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ การเงินและการลงทุน การบัญชี การจัดการธุรกิจการบิน และการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์ จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส “ผสมผสานองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์การธุรกิจชั้นนำ” มีระบบการให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด

 สายตรง : 02-973-6742 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 215
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะนิติศาสตร์

เปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

“สร้างนักกฎหมายผู้รู้ลึกและเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ”

ศึกษาและเรียนรู้หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและวิชาชีพของนักกฎหมาย

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการ (กต.) และคณะกรรมการอัยการ (กอ.) มีสิทธิสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา/อัยการผู้ช่วยได้
 • สอนโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยของรัฐและผู้เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติจากหน่วยงานทางกฎหมายทั้งของรัฐและเอกชน อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

อาชีพ

 • มีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้พิพากษา / อัยการ
 • ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย
 • นิติกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประจำหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • บุคลากรด้านตุลาการทั้งในหน่วยงานของศาลต่าง ๆ และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
 • ข้าราชการตำรวจ /ทหาร (ปรับวุฒิ)
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านกฎหมาย
 • นักการเมืองและข้าราชการการเมือง
 • นักกฎหมายอิสระ / อาชีพอิสระอื่น ๆ

 สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกสื่อสารการเมือง แห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรสื่อสารการเมือง เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

“การผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ จะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ”

เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ หลักสูตรกระชับ 36 หน่วยกิต เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 9.00-16.00น. ค่าเรียนระบบเหมาจ่าย 200,000 บาท แบ่งจ่าย 4 งวดๆละ 50,000 บาท (มีส่วนลดพิเศษในรุ่นนี้)

เรียนจบเร็วอย่างมีคุณภาพ ภายใน 1 ปี

 สายตรง : 02-973-6739 หรือ 08-6567-7000
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

วิทยาลัยนานาชาติ

เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • เจ้าของธุรกิจ  อาจารย์ นักวิชาการ
 • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 • ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว  สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 • เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางการศึกษา /ศึกษานิเทศก์
 • ผู้ประกอบการด้านศิลปศึกษา และพลศึกษา
 • ครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 • อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำ และการเรียนรู้

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางการศึกษา /ศึกษานิเทศก์
 • ผู้ประกอบการด้านศิลปศึกษา และพลศึกษา
 • ครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 • อาจารย์ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

 สายตรง : 02-973-6733 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 511, 512
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113