หลักสูตรปริญญาเอก

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

“มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยและนักวิชาการที่รอบรู้ มีคุณธรรม ก้าวทันการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง”

คุณสมบัติ

 • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา

ระยะเวลาการศึกษา

 • ระบบไตรภาค ใช้ระยะเวลาศึกษาในชั้นเรียน 1 ปีการศึกษา
 • สามารถจบการศึกษาภายใน 3 ปีการศึกษา ภายใต้ Road Map โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                             65 หน่วยกิต

 • หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                  2 วิชา (ไม่มีหน่วยกิต)
 • หมวดวิชาวิชาบังคับ                                                     16 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือก                                                                4 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิจัย                                                        2 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน     2 หน่วยกิต
 • หมวดวิทยานิพนธ์                                                         45 หน่วยกิต

สายตรง 08 4717 5050, 0 2970 6407, 0 2970 5820 ต่อ 660, 655

 สายตรง : 02-973-6737 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 644, 434
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะบริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

“ผสมผสานองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์การธุรกิจชั้นนำ”

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ.2560 สำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการยุคใหม่ เป็นหลักสูตรภาคปกติ แต่จัดการเรียนการสอนในวันอาทิตย์ เหมาะสำหรับคนทำงานเต็มเวลาและสามารถค้นคว้าได้ โดยเปิดในหลากหลายกลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ การตลาดสมัยใหม่ การเงินและการลงทุน การบัญชี การจัดการธุรกิจการบิน และการจัดการโลจิสติกส์โลกาภิวัตน์ จัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอร์ส “ผสมผสานองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถจากมหาวิทยาลัยของรัฐและองค์การธุรกิจชั้นนำ” มีระบบการให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างทั่วถึง สามารถจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามเวลาที่กำหนด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรภาครัฐ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ
 • อาจารย์ นักวิชาการและวิทยากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

 สายตรง : 02-973-6742 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 215
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะนิติศาสตร์

เปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กฎหมายกับการบริหาร

“ศึกษาหลักกฎหมายกับการบริหารขั้นสูงเพื่อใช้พัฒนายุคสากลาภิวัฒน์ (Internationalization Era)”

ศึกษาและเรียนรู้หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและวิชาชีพของนักกฎหมาย

 • เน้นศึกษาหลักและปัญหาการบริหารภายใต้บทบาทนิติรัฐ
 • นวัตกรรมทางการบริหารจัดการกับกฎหมาย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่รอบรู้วิชาการบริหารในมิติสากล
 • ศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกสื่อสารการเมือง แห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรสื่อสารการเมือง เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารสื่อสารการเมือง

“การผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์  ได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย”

เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ หลักสูตรกระชับ 54 หน่วยกิต เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 9.00-16.00น. ค่าเรียนระบบเหมาจ่าย

เรียนจบเร็วอย่างมีคุณภาพ ภายใน 2 ปี

วิทยาลัยนานาชาติ

เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

“ปรัชญา"
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาภาคธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

“ความสำคัญ"
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การรักษาความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาบริหารธุรกิจ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึงเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนและนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชนต่อไป

“วัตถุประสงค์"

 • เพื่อผลิตบุคลากรด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ สามารถ และทักษะในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจ
 • เพื่อผลิตผู้บริหารที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจขั้นสูง และมีทักษะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • เพื่อผลิตที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

“อาชีพ"

 • ผู้ประกอบการ
 • ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรภาครัฐ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ
 • อาจารย์ นักวิชาการและวิทยากรในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 • ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจ

“ระบบการจัดการศึกษา"

 • ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนทั้งนี้เป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ มีระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงเรียนแต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  ประกอบด้วย 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 โดยจัดการเรียนให้มีจำนวนเดือนและสัปดาห์ที่เรียนเท่ากับระบบทวิภาค

“วัน–เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน"

 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์

“หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา"

หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 6 ปี นับจากวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

“คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา"

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ อุดมศึกษากำหนด ในกรณีที่ผู้เข้าศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จะต้องลงทะเบียน เรียนวิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ และสอบได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่มีโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

“โครงสร้างหลักสูตร"  มี 2 แบบ

 • แบบ 1 เป็นการเรียนแบบทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ 54 หน่วยกิต
 • แบบ 2 เป็นการเรียน รายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จวุฒิปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา18 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12
หมวดวิชาเลือก 6
หมวดวิทยานิพนธ์ 36

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน)

“Doctor of Philosophy Program in Educational Administration (Chinese Program)"

“ปรัชญาของหลักสูตร"
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ ใช้กระบวนการวิจัย การบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ และประยุกต์ใช้ศาสตร์ของพระราชา เพื่อการพัฒนางานและสังคม มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เป็นภูมิปัญญาของสังคม นำการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

“ความสำคัญของหลักสูตร"
เป็นหลักสูตรเชิงรุก เน้นการผลิตผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงในการแข่งขัน การเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

“วัตถุประสงค์ของหลักสูตร"

 • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ที่มีขีดความสามารถสูงในการวิจัยทางการบริหารการศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการเสริมสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์ของครูและผู้เรียน
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

“อาชีพ"

 • ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักวิชาการ หรือนักการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา
 • นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
 • นักบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการศึกษา
 • นักการศึกษาหรือผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

“ระบบการจัดการศึกษา"

 • ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

" วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน"
ทั้งในและนอกเวลาราชการ

 • ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาที่ 1 : สิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 : มกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน – กรกฎาคม

“รูปแบบของหลักสูตร"

 • หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปีการศึกษา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
 • หลักสูตร แบบ 1 เป็นแบบรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จำนวน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ไม่มีการเรียนรายวิชา โดยผู้เรียนต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์มาก่อนจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ส.ก.อ. หรือสำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรอง
 • หลักสูตรแบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาทางการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เรียนต่อปริยญาเอก โดยจะต้องเรียนรายวิชาจำนวน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

“คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา"
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหักสูตร แบบ 1 (เน้นวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • คุณสมบัติข้ออื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร แบบ 2 (เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์และมีการเรียนการสอน)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • คุณสมบัติข้ออื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

“จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร"

 • แบบ 1 จำนวน 48 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48
 • แบบ 2 จำนวน 48 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 2
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 12
รายวชิาบังคับ 9
รายวชิาเลือก 3
หมวดวิทยานิพนธ์ 36

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและการเรียนรู้

“Doctoral of Education Program in Educational Administration, Leadership and Learning"

“ปรัชญา"
ผู้บริหารการศึกษา เป็นกำลังสำคัญในการผลิตเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และคุณธรรม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา และการจัดการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพนำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดและพัฒนาการศึกษาทุกระดับและทุกระบบตามบริบทของสังคม

“ความสำคัญ"
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและการเรียนรู้ ได้เล็งเห็นความต้องการจำเป็นของบุคคลที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ทั้งในส่วนที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารตามเกณฑ์คุรุสภา และผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษา การอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการผลิตบัณฑิตแขนงวิชาต่าง ๆดังกล่าว ยังสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยเฉพาะด้านบุคลากร อีกประการหนึ่ง ศาสตร์การศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์กันในกลุ่มการบริหารและการจัดการการศึกษา การจัดการการศึกษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้ การที่บุคคลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และหลักการสำคัญของการบริหารและการพัฒนาการจัดการศึกษา

“วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร"

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมทางสังคม การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพ การบริหารการศึกษา สามารถพัฒนาและจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยุติธรรม มีความคิดริเริ่ม ให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบริหารและการจัดการการศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์บริบทของสังคมด้านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารงานด้านต่างๆ ของสถาบัน การศึกษา
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีภาวะผู้นำ สามารถจัดการข้อโต้แย้งต่างๆ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและส่วนรวม เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การสื่อสาร การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์ และทางวาจา

“อาชีพ"

 • ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
 • นักวิจัยด้านการบริหารการศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์

“ระบบการจัดการศึกษา"

การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

“วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน"

 • ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม
 • ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม

“คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา"
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกริก ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้ คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ หรือจบปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาอื่น ที่มีความสนใจเรียนด้านบริหารการศึกษา ภาวะผู้นำและการเรียนรู้

“จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร"

 • แบบ 1 จำนวน 54 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 1
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 54
 • แบบ 2 จำนวน 54 หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ 2
หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6
หมวดวิชาบังคับตามกลุ่มวิชา 12
หมวดวิชาเลือกตามกลุ่มวิชา 6
หมวดวิทยานิพนธ์ 36

 สายตรง : 02-973-6733 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 511, 512
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113