หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (วันธรรมดา)

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) อาทิ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรสองภาษา)

“เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญทุกทักษะภาษาจีน”

สาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาจีนครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และ มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ

 • อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา
 • ล่าม นักแปลภาษาจีน
 • มัคคุเทศก์ภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
 • ทํางานในธุรกิจการโรงแรม
 • ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
 • ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 • เลขานุการ สจ๊วตและแอร์โอสเตส
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)

“ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงทําความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ ฝึกฝนอยู่บ่อยๆ แล้วจะรู้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็น เรื่องสนุก”

หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ใน ระดับง่ายไปถึงระดับยาก โดยหลักสูตรมีวิชาเอกเลือกที่หลากหลาย

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน
 • ครู อาจารย์
 • พนักงานสายการบิน
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

“จุดเด่น”

 • เป็นหลักสูตรกระทั
 • เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมานานถึง  20 กว่าปี   มีวิชาเรียนแบบหลากหลาย มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อความทันสมัย เรียนรู้สู่โลกภายนอก
 • เรียนง่าย  เน้นปฏิบัติ  คำนวณน้อย
 • มีการนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน
 • คณาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ทุกช่องทาง ทั้งส่วนตัวและ Social Media
 • ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่จบปริญญาโท  ปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ และมีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ เป็นต้น
 • มีการเทียบโอนหน่วยกิต ต่างสถาบัน ทั้งปวส.และปริญญาตรี ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา โดยเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษฯ เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์  นอกจากเทียบโอนหน่วยกิตได้แล้ว ยังสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน หรือการเป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ สามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้สูงสุด
 • จบแล้วมีงานทำ  เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดแรงงาน

 สายตรง : 02-973-6743 หรือ 083-559-8959, 094-619-1423
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

“รัฐศาสตร์ “เกริก” สร้างนักปกครอง นักบริหารรุ่นใหม่ ที่ก้าวทันโลก อย่างมืออาชีพ”

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีพลวัตร จําเป็นต้องเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง และการบริหารภาครัฐโดยการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นและให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายการบริหารท้องถิ่นด้วยตน เอง ศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีความสําคัญอย่างยิ่ง ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อาชีพ

 • เจ้าพนักงานปกครองในองค์กรภาครัฐ
 • ข้าราชการตํารวจ ทหาร
 • นักการทูต
 • บุคลากรทางการปกครองภาครัฐและเอกชน
 • นักวิชาการทางการปกครองในองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ􏰀น
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นักพัฒนาชุมชน
 • อื่น ๆ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

“นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า กับวิทยาการที่ทันสมัย”

เรียนรู้กับการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย การทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การ วิเคราะห์การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้จากเว็บไซต์ การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ แนวปฏิบัติ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลงานทางสื่อสารมวลชนยุค ใหม่

อาชีพ

 • ทํางานในหน่วยงานต่างๆ ทางด้านการสื่อสารการตลาด หรือองค์กรภาครัฐ
 • ทํางานอิสระเป็นนักธุรกิจการตลาดออนไลน์
 • เป็นนักบริหาร วางแผนด้านนวัตกรรมสื่อให้กับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 สายตรง : 02-973-6737 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 644, 434
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะบริหารธุรกิจ

ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งวิชาการและวิชาชีพ คือ มีความรู้ และทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

“ต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือต้องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปพัฒนางานที่ทํา”

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานวิทยาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการธุรกิจ เพื่อ ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตนเอง และสามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปวิเคราะห์ บริหารจัดการ และแก้ปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาชีพ

 • เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม (SME Entrepreneur)
 • ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)
 • นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)
 • นักออกแบบเว็บ (Web Developer)
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคสารสนเทศ (IT Help Desk Technician)
 • เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย (Network Administrator)
 • ผู้ดูแลความปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security Specialist)
 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Manager)
 • โปรแกรมเมอร์ (Computer Programmer)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

“สร้างเทคนิคการปฏิบัติการ พัฒนางานสู่โลจิสติกส์ระดับสากล”

หากคุณเรียนโลจิสติกส์ กับเรา โอกาสในการมีงานทํา แนวโน้มความต้องการตลาดในภาพรวมความต้องการกําลังคนสําหรับระบบโลจิสติ กส์มีมาก มีการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนํา อย่างน้อย 500 ชั่วโมง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ร้อยละ 90 % มีงานทําหลังสําเร็จการ ศึกษาไม่เกิน 3 เดือน

อาชีพ

 • พนักงาน บริษัทเอกชนต่างๆ ทางด้านโลจิสติกส์-ซัพลายเชน
 • การค้าระหว่างประเทศ คลังสินค้า
 • ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
 • รับราชการ สังกัดในหน่วยงานต่างๆ
 • รัฐวิสาหกิจเช่น การท่าเรือ การท่าอากาศยาน
 • โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั􏰁งในและนอกนิคมอุสาหกรรม
 • อาจารย์ หรือผู้บรรยายพิเศษ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

“รู้คน รู้ธุรกิจ รู้รับความเปลี่ยนแปลง”

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์การ ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์และวิธีการตั้งแต่ การวางแผน สรรหา คัดเลือกการฝึก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดวางตําแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน การดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสู่ การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเจริญก้าวหน้า และให้เกิดความทันต่อยุคสมัยของสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไปได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทันต่อเหตุการณ์ เป็นผู้ที่มีความ พร้อมในทุกด้าน สามารถเข้าทํางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคากรและพัฒนาองค์การ
 • เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์หรือพนักงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่ปรึกษาและให้คําแนะนําต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์การที่มีปัญหา
 • นอกจากนี้ยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นผู้บริหารในองค์การชั้นนํา และมีชื่อเสียงต่าง ๆ ได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

“บินตามฝัน…สู่ธุรกิจการบินสากล ม.เกริก”

ปีการศึกษาที่ 1-2 เรียนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรี และศาสตร์ทางด้านการบิน
ปีการศึกษาที่ 3-4 เรียนการจัดการการบินขั้นสูง/ TOEIC 1-4

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีการศึกษาดูงานกับองค์การสายการบิน และส่งฝึกงานกับสายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จํานวน 500 ชั่วโมง ก่อนจบการศึกษา
ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน)
Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)
อักษรย่อ : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน)
B.B.A (Aviation Business Management)

อาชีพ

 • สามารถทํางานกับองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนด้านการบินได้ 100%
 • บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
 • บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • กรมการขนส่งทางอากาศ
 • สายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
 • ฝ่ายบริการต้อนรับบนเครื่องบิน/
 • ฝ่ายบริการภาคพื้น/ฝ่ายสํารองที่นั่ง/การจัดจําหน่ายตั๋ว
 • กรมศุลกากร/การขนส่งสินค้าทางอากาศ
 • พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ
 • ฝูงบินเกษตร
 • ฝูงบินทหารอากาศ ฝูงบินทหารบก/ ฝูงบินตํารวจ เป็นต้น

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

“ไม่มีองค์กรใดในโลก ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ประสบความสําเร็จได้โดยไม่มีการตลาด”

สาขาวิชาการตลาดมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการ และกลยุทธ์การตลาดอย่างลึกซึ้ง อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 การตลาดระหว่างประเทศ การวิจัยการตลาด การจัดการแบรนด์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event) การวางแผนการตลาดที่แตกต่างและเหนือกว่า คู่แข่งขัน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทําการตลาดออนไลน์ ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ ฝึกการวิเคราะห์กรณีศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพ และความพร้อมที่จะเผชิญกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจะเป็นบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้คู่ คุณธรรมและพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จในอนาคต

อาชีพ

 • ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
 • นักวิเคราะห์และวิจัยการตลาด
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • ฝ่ายการตลาดขององค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคาร โรงแรม โรงพยาบาล
 • บริษัทเอเจนซี่โฆษณา บริษัทนําเที่ยว
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ E-commerce รับจัดอีเว้นท์
 • อาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

“สร้างให้คุณมีความรู้ทั้งทางธุรกิจและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์”

 • สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคอมพิวเตอร์และทางธุรกิจเข้าด้วยกัน
 • สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
 • มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐร่วมตรวจสอบและพิจารณาด้านวิชาการ

อาชีพ

 • สายงานด้านคอมพิวเตอร์ ( IT )
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ (Web Master, Web Admin)
 • นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และเว็บไซต์ (Web Programmer, Mobile Programmer)
 • ฝ่ายสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์ (IT Engineer, IT Support)
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เช่น ครู อาจารย์ (ซึ่งมีความต้องการสูงในทุกระดับ)
 • ประกอบอาชีพส่วนตัว ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT , Internet เช่น Internet Shop, Computer Shop หรือ ธุรกิจ e-Commerce

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

“บัญชีฟัง ดูเหมือนยาก แต่ไม่ลําบากเวลาหางาน เรียนบัญชีปรับใช้ในชีวิตจริง ไม่มีทอดทิ้ง ดูแลอย่างดี บัญชีเกริก”

เรียนรู้การวิเคราะห์รายการ ปรับพื้นฐานสู่การทําบัญชีที่มีมาตรฐาน มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยใช้ได้ในชีวิตจริงและผ่านการรับรองจาก สภาวิชาชีพบัญชี มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้โดยตรงซึ่งจะทําให้ได้ความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

อาชีพ

 • นักบัญชี
 • ผู้ตรวจสอบภายใน
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • เจ้าของบริษัทรับทําบัญชี
 • พนักงานธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ
 • นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์ และการลงทุน
 • นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี
 • ข้าราชการทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
 • ที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอาการ

 สายตรง :  02-973-6736 หรือ 083-751-3399, 089-031-3636, 085-998-3011
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

 สายตรง : 02-973-6742 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 215
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

คณะนิติศาสตร์

เปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

“หางานง่าย เพราะนักกฎหมายจำเป็นต่อทุกหน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชน”

ศึกษาและเรียนรู้หลักทั่วไปแห่งกฎหมาย กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงนิติวิธีและวิชาชีพของนักกฎหมาย

อาชีพ

 • นิติกร ข้าราชการประจําหน่วยงานของรัฐ
 • ข้าราชการตํารวจ ทหาร
 • ที่ปรึกษากฎหมายหรือพนักงานบริษัท ธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชน
 • สมัครเข้าอบรมวิชาว่าความ ณ สภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อการสอบขอรับใบอนุญาตเป็นทนายความ
 • สมัครเข้าอบรมและสอบไล่ ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้มีคุณสมบัติในการสอบเป็นผู้พิพากษา อัยการ

 สายตรง : 02-973-6741 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 211
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

วิทยาลัยนานาชาติ

เปิดทำการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแล้วจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • เจ้าของธุรกิจ  อาจารย์ นักวิชาการ
 • ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 • เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 • ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว  สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 • เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา”

 • ผู้สอนปฐมวัยในสถานศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้จัดกิจกรรม ผู้ออกแบบกิจกรรม หรือผู้จัดการสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในหน่วยงานเอกชน
 • ผู้ดูแลเด็กในสถานศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • ผู้ดูแลเด็กตามบ้านในต่างประเทศ
 • ผู้ผลิตเนื้อหาด้านการศึกษาปฐมวัยในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • บรรณาธิการผู้ดูแลเนื้อหาด้านการศึกษาปฐมวัยในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ
 • ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวั
 • นักวิชาการและนักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย

 สายตรง : 02-973-6733 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 511, 512
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ(วันเสาร์-อาทิตย์)

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

“สร้างผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ยุคใหม่”

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์การเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการจัดระบบการเรียนการสอนในภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และภาคพิเศษสําหรับผู้บริหารและผู้มี ประสบการณ์การทํางาน เรียนในวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ มีการวางแผนการเรียนและกําหนดระยะเวลาเรียนให้กับ นักศึกษาเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถทราบระยะเวลาและแผนการเรียนได้อย่างชัดเจน

อาชีพ

 • เจ้าหน้าที่สํานักงาน (Office Administrator) ของหน่วยงานรัฐบาล
 • พนักงานสํานักงาน (Officer) ของรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร องค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
 • เลขานุการ (Secretary)
 • พนักงานทั่วไป (Staff) ของหน่วยงานต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Administrative Officer)
 • ครู (Teacher) อาจารย์ (Lecturer) หรือบุคลากรทางการศึกษา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME Entrepreneur) เจ้าของกิจการหรือ ธุรกิจส่วนตัว และสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น

 สายตรง : 02-973-6742 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 221
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113

โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคพิเศษ)

“นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ต้องใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เรียนรู้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า กับวิทยาการที่ทันสมัย”

เรียนรู้กับการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย การทําการตลาดบนอินเทอร์เน็ต การ วิเคราะห์การตลาดออนไลน์ การสร้างรายได้จากเว็บไซต์ การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ แนวปฏิบัติ ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการใช้มัลติมีเดียเพื่อการสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตผลงานทางสื่อสารมวลชนยุค ใหม่

อาชีพ

 • ทํางานในหน่วยงานต่างๆ ทางด้านการสื่อสารการตลาด หรือองค์กรภาครัฐ
 • ทํางานอิสระเป็นนักธุรกิจการตลาดออนไลน์
 • เป็นนักบริหาร วางแผนด้านนวัตกรรมสื่อให้กับองค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เป็นนักวิชาชีพในวงการสื่อสารมวลชนยุคใหม่ ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง

 สายตรง : 02-973-6742 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 221
งานรับสมัครนักศึกษา :   062-656-5544, 063-397-9644 หรือ 02-552-3500-9 ต่อ 112, 113