ระดับปริญญาตรี

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

กำหนดการภาคต้นภาคปลายภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาค1 ต.ค. - 5 มิ.ย.611 ก.ค. - 30 ต.ค.611 พ.ย.61-30 มี.ค.62
อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนตลอดปีม.ค. - พ.ค. 61--
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน1 - 31 พ.ค.601 - 30 ก.ย.601 - 15 มี.ค.61
คณะส่งตารางเรียน/ชุดวิชาของแต่ละรหัสให้สำนักวิชาการ8 ม.ค. 61--
ประกาศตารางเรียนตารางสอน15 ม.ค. 6120 ส.ค. 6128 ม.ค. 62
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 1 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น.5 ก.พ. 61--
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 2 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น.5 มี.ค.61--
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 3 ลงทะเบียนเวลา 9.00-12.00 น.2 เม.ย. 61--
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 611 รอบที่ 4 ลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.30 เม.ย. 61--
(กลุ่มแนะแนวและสมัครด้วยตนเอง) ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน---
พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่ ช่วงเช้า1 พ.ค. 61--
เปิดเรียนจำนวน 2 รายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 611 ช่วงบ่าย1 พ.ค. 61--
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาเรียน1 - 9 พ.ค. 613 - 6 ก.ย. 6128 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(English Exit Exam)ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 9 พ.ค.61--
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ(English Exit Exam)ครั้งที่ 2 วันที่ 17 - 31 ส.ค.61--
เลขานุการคณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาและใบลงทะเบียนจาก อาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้งานทะเบียนฯป้อนข้อมูล7 - 11 พ.ค. 616 - 7 ก.ย. 616 - 7 ก.พ. 62
เลขานุการคณะรวบรวมใบลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษ ส่งให้งานทะเบียนฯ ป้อนข้อมูลครั้งที่ 1 วันที่ 7 - 11 พ.ค.616 - 7 ก.ย.616 - 7 ก.พ. 62
เลขานุการคณะรวบรวมใบลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถ ภาษาอังกฤษ ส่งให้งานทะเบียนฯ ป้อนข้อมูลครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 7 ก.ย.616 - 7 ก.ย.616 - 7 ก.พ. 62
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียนและยื่นเอกสารกองทุนฯ 23 - 24 พ.ค. 6112 - 13 ก.ย. 617 - 8 ก.พ. 62
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่4 มิ. ย. 61--
วันเปิดเรียน5 มิ.ย.6130 ต.ค. 6126 มี.ค. 62
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)9 มิ.ย.61--
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W7 , 8 , 13 , 14 มิ.ย.611 , 2 , 7 , 8 พ.ย. 6128 , 29 มี.ค. 62
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ-10 พ.ย.61-
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน20 มิ.ย. 6114 พ.ย. 613 เม.ย. 62
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W27 มิ.ย. 6121 พ.ย. 6110 เม.ย. 62
วันจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่25 มิ.ย. 61--
วันไหว้ครู28 มิ.ย. 61--
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ (Kr.U. English Exit Exam)ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิ.ย.6130 พ.ย.6129 มี.ค.62
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าสอบความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษ (Kr.U. English Exit Exam)ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ก.ย.6130 พ.ย.6129 มี.ค.62
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก26 ก.ค.61--
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน1 - 30 ก.ย. 61--
สัปดาห์สอบกลางภาค30 ก.ค.- 5 ส.ค. 6124 - 30 ธ.ค. 61-
วันสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาครั้งที่ 1 วันที่ 5 ส.ค.6129 ธ.ค.6121 เม.ย.62
วันสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 7 ต.ค.6129 ธ.ค.6121 เม.ย.62
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W9 , 10 ส.ค. 613 , 4 ม.ค. 6224 , 25 เม.ย. 62
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W15 ส.ค. 619 ม.ค. 621 พ.ค. 62
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.256120 ส.ค. 61--
วันประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษครั้งที่ 1 วันที่ 17 ส.ค.6118 ม.ค.623 พ.ค. 62
วันประกาศผลการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 วันที่ 25 ต.ค.6118 ม.ค.623 พ.ค. 62
วันแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา (นักศึกษารับ-ส่งเอกสารการแจ้งสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนประวัติ)ครั้งที่ 1 วันที่ 27-31 ส.ค.6121 - 31 ม.ค.626 - 17 พ.ค.62
วันแจ้งสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา (นักศึกษารับ-ส่งเอกสารการแจ้งสำเร็จการศึกษาที่งานทะเบียนประวัติ)ครั้งที่ 2 วันที่ 26-31 ต.ค.6121 - 31 ม.ค.626 - 17 พ.ค.62
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค3 - 14 ก.ย.611 - 8 ก.พ. 621 - 10 พ.ค. 62
นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต1 - 30 ก.ย. 61 1 - 28 ก.พ. 621 - 31 พ.ค. 62
วันสุดท้ายของการเรียน23 ก.ย. 6117 ก.พ. 6219 พ.ค. 62
วันสอบปลายภาค24 ก.ย. -7 ต.ค.6118 ก.พ. - 4 มี.ค. 6220 - 26 พ.ค. 62
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ8 ต.ค. 615 มี.ค. 6227 พ.ค. 62
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา16 -19 และ 22 ต.ค. 6111 - 15 มี.ค.62-
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ24 ต.ค. 6119 มี.ค.6229 พ.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบ21 มี.ค.6230 พ.ค. 62
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ ส่งแบบ มคอ.0726 ต.ค. 6122 มี.ค. 6231 พ.ค. 62

ระดับปริญญาโท

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาคการศึกษา1 ธ.ค.59- 1 ส.ค.601 ก.ย.60-19 ธ.ค.6020 ธ.ค.60-1 ก.ค.61
ประกาศตารางเรียนตารางสอน13 มิ.ย.603 ต.ค.606 มี.ค.61
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก27 ก.ค.60--
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ28 ก.ค.6010 พ.ย.6022 มี.ค.61
วันเปิดเรียน1 ส.ค.6019 ธ.ค.601 พ.ค.61
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W3 , 4 , 9 , 10 ส.ค.6021 , 22 , 26 , 27 ธ.ค.603 , 4 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน16 ส.ค.603 ม.ค.619 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W23 ส.ค.6010 ม.ค.6116 พ.ค.61
วันไหว้ครู31 ส.ค.60--
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน15 - 30 ก.ย.60--
สัปดาห์สอบกลางภาค25 ก.ย. - 1 ต.ค.6012 - 18 ก.พ.61-
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W5 , 6 ต.ค.6021 , 22 ก.พ.6130 , 31 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W11 ต.ค.6028 ก.พ.616 มิ.ย.61
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต1 - 30 พ.ย.601 - 30 เม.ย.611 - 30 ก.ค.61
วันประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ9 - 10 พ.ย.60--
ให้สัปดาห์ที่ 7 มาเรียนเพิ่มในสัปดาห์ที่ 6 เฉพาะภาคฤดูร้อน/2560 โดยเพิ่มช่วงเวลา เรียนเวลา 15.40- 18.10 และเวลา 18.10-20.40 น. ช่วงวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561-ช่วงเวลาเรียนเพิ่ม วันที่ 27-30 มี.ค.61-
วันสุดท้ายของการเรียน19 พ.ย.601 เม.ย.6124 มิ.ย.61
วันสอบปลายภาค20 พ.ย. - 3 ธ.ค.602-5 , 7-12 เม.ย.6125 มิ.ย. - 1 ก.ค.61
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ3 ธ.ค.6012 เม.ย.611 ก.ค.61
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา4 , 6-8 , 12 ธ.ค.6016-20 เม.ย.61-
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ13 ธ.ค.6024 เม.ย.619 ก.ค.61
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ส่งแบบ มคอ.07 15 ธ.ค.6030 เม.ย.6113 ก.ค.61

ระดับปริญญาเอก