จรรยาบรรณคณาจารย์

เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกริก มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในวิชาชีพ จึงอาศัยอำนาจความในตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ไว้ดังต่อไปนี้

จรรยาบรรณบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรสายงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเกริก มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในวิชาชีพจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 เห็นสมควรกำหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายงานสนับสนุน ไว้ดังนี้