มหาวิทยาลัยเกริกมีทุนการศึกษา 5 ประเภท

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนระดับปริญญาตรีพิจารณาให้คราวละ 1 ปีเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ขอทุนยกเว้นค่าหน่ววยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง 2 ภาคการศึกษา (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
   1. เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
   2. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
   3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
   4. เป็นนักศึกษาฐานะปีที่ 2-4 ซึ่งมีผลการเรียนในหลักสูตรที่ศึกษาโดยคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 2.00
  2. ทุนนักกีฬา เป็นทุนระดับปริญญาตรี พิจารณาให้คราวละ 1 ปี ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงทุกประเภท เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดั้งนี้
   1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
   2. เป็นนักกีฬาระดับชาติหรือเขตหรือนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงดีเด่นให้มหาวิทยาลัยหรือเคยเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นมาจากสถาบันการศึกษาหรือสโมสรเดิมมาแล้ว
   3. มีผลการเรียนในหลักสูตรที่ศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีไม่ต่ำกว่า 2.00 นอกจากนี้เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว นักศึกษายังต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้อีกด้วย
    1. เคารพเชื่อฟังผู้ฝึกสอนและความควบคุมทีม
    2. อยู่ในกฏและระเบียมวินัยของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
    3. ลงทำการแข่งขันกีฬาในมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากจะไปเล่นในนามขององค์กรอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยจะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการแข่งขันหากผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนได้
    4. ทุนกีฬา เป็นทุนที่ไม่ผูกมัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถระงับได้ทันที ถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม และไม่ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียมวินัยที่วางไว้
  3. ทุนการศึกษาสำหรับผู้บริการชุมชน เป็นทุนระดับปริญญาตรี พิจารณาให้คราวละ 1 ปี และให้ได้รับการยกเว้นการเก็บเงินเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกมีคุณสมบัติดังนี้
   1. เป็นผู้ที่มีผลงานหรือสังกัดหน่วยงานด้านบริการชุมชนและการบำเพ็ญประโยชน์
   2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
   3. หากเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.00
  4. ทุนฉุกเฉิน เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติดังนี้
   1. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
   2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
   3. เป็นผู้ที่ผู้อุปการะทางการเงินประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติอันก่อให้เกิดผลกระทบทางการศึกษาอย่างยิ่ง ทุนประเภทนี้เป็นทุนระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการให้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
  5. ทุนประเภทอื่นๆ เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนอาจกำหนดขึ้นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่เหตุการณ์ในขณะนั้น