มหาวิทยาลัยเกริก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820(อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร 02-5523513 (ส่วนกลาง งานสารบรรณ)

ผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
อธิการบดี201
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523510) 201
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(สายตรง 02-5523514)
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523514) 204
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ(สายตรง 02-5523512)
- เลขานุการ(สายตรง 02-5523512) 202
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน207
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด203

สำนักอธิการบดี

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี212
ฝ่ายบริหารทั่วไป212
- งานสารบรรณ(โทรสาร 02-5523513) 212
- งานบริการจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและรับรอง343
ฝ่ายอาคารสถานที่344,345
- งานอาคารสถานที่344,345
- งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย344,345
- งานโสตทัศนูปกรณ์400

สำนักหอสมุด

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด104
- งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ107, 111
- งานวารสาร214

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ300
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล301
- งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง300

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนา402
- งานส่งเสริมวิจัย ตำราและวารสาร402
- งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น402

สำนักประกันคุณภาพ

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ222
- งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา222

สำนักวิชาการ

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ228
ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(สายตรง 02-9706400) 210
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา103,109
- งานพัฒนาหลักสูตร210
- งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ100,110

สำนักกิจการนักศึกษา

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา337
- ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา(สายตรง 02-9736744) 336
- งานกองทุนการจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา789
- งานหอพักนักศึกษา335
- งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา336

สำนักสื่อสารองค์กร

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร626
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร625
- งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์0,624,625,626
- งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media624

คณะนิติศาสตร์

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
คณบดี226
รองคณบดี209
สำนักงานเลขานุการคณะ(02-973-6741) 211,227
หลักสูตรวิชานิติศาสตร์บัณฑิต211,227
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต211,227

คณะบริหารธุรกิจ

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
คณบดี219
รองคณบดี232
สำนักงานเลขานุการคณะ215
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน770
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์225
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ224
สาขาวิชาการตลาด221
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ304
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- สาขาวิชาบัญชี217,218
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต215
- หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการ(ระบบการศึกษาทางไกล)215

คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
คณบดี432
รองคณบดี433
สำนักงานเลขานุการคณะ(สายตรง 02-9736737) 434,644
สาขาวิชาการจัดการ320, 321
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ431
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ511,512
สาขาวิชานิเทศศาสตร์647
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต433
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต437
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต620
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต647
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน655,660
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร647

สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรออนไลน์274
ฝ่ายการตลาดหลักสูตรออนไลน์274
ฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์274
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์112,113
ศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ(02-9736731,02-973673-5) 112,113
ศูนย์แนะแนวการศึกษา(065-8972968) 203
สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ
สถาบันวิจัยไทย จีน อาเซียน
สถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก

สำนักทรัพย์สิน

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน207
- ฝ่ายการเงิน106
- ฝ่ายบัญชี102
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์216,305
- ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

ศูนย์/สถาบัน/โครงการ/อื่นๆ/

หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ229
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง(สายตรง 02-9736739) 631
ศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม349
ห้องพยาบาล322
สหกรณ์ออมทรัพย์441