ร่วมงานกับเรา

 8 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครตำแหน่ง Graphic Designer (ตัดต่อวีดีโอ)

รายละเอียดการรับสมัคร


 2 มิถุนายน 2563

เปิดรับสมัครตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี/รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์/หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สถิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายการตลาด/ศูนย์แนะแนว

เปิดรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยประจำศูนย์จัดหางานให้แก่นักศึกษา

เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญประกันคุณภาพการศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร


ติดต่อสมัครงาน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพย์สิน
ชั้น 2 ห้อง 1209 อาคารมังคละพฤกษ์
Email : hrm_hr@staff.krirk.ac.th
โทร : 02-552-3500-9 ต่อ 216