การลงทะเบียนเรียน

  1. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นสุดวิสัย จะได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนได้เป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ซึ่งในกรณีที่มีการลงทะเบียนล่าช้าต้องเสียค่าปรับตามระเบียมของมหาวิทยาลัย
  2. การลงทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
  3. การลงทะเบียนในรายวิชาใดที่วิชาบังคับก่อนหรือวิชาพื้นความรู้ ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรให้ศึกษาก่อนนักศึกษาจะต้องสอบวิชาบังคับก่อนให้ได้หรือผ่านการศึกษาวิชาพื้นฐานความรู้เดิมมาแล้วหรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ
  4. จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้

นักศึกษาสภาพปกติต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และนักศึกษาภาคค่ำต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 18 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต ยกเว้นการลงทะเบียนภาคสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นจากคณบดีก่อน

นักศึกษาสภาพรอพินิจ จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 15 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ส่วนนักศึกษาภาคค่ำจะต้องลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคปกติไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิตและไม่เกิน 12 หน่วยกิต และไนภาคฤดูร้อนจะลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต

การเพิ่มถอนรายวิชา

  1. การขอเพิ่มรายวิชาจะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาฆ์แรกของภาคการศึกาาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของฤดูร้อน
  2. การเพิกถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและให้มีผลดังต่อไปนี้
    การเพิกถอนในภาคการศึกษาปกติภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาหรือ 1 สัปดาห์แรกของฤดูร้อน จะได้รับค่าหน่วยกิตคืนสองในสามพร้อมค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องปรับอากาศและค่าวิชาปฏิบัติการคืน สำหรับการถอนหลัง 2 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือหลัง 1 สัปดาห์ ของภาคฤดูร้อนให้ได้รับค่าหน่วยกิตคืนครึ่งหนึ่ง วิชาที่เพิกถอนในกรณีดังกล่าวในข้อนี้จะไม่บันทึกในในรายงานผลการศึกษา การเพิกถอนก่อน 4 สัปดาห์ของวันสุดท้ายของการศึกษาภาคการศึกษาปกติหรือก่อน 2 สัปดาห์ ของวันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน วิชาที่เพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ์ w และจะไม่ได้รับคืนค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมใดๆ
  3. การขอเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชาจะต้องไม่ขัดกับจำนวนหน่วยกิตภาค