ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561
ปริญญาตรี

 
วันและเวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศศ.11105 ภาษาอังกฤษ 2 1,2
  ศศ.261504 ภาษาอังกฤษ 2 1,2
  ศศ.32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1,2,3
  บธ362201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,3
  ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1,2
เวลา 12.00 - 14.00 น. ศท1104 ภาษาอังกฤษ 1 1
  ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 1,4
  ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 1,2,3,4
  ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 1
  ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 1
  ศท2101 ภาษาอังกฤษ 3 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ28303 การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ 1
  บธ48303 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน 1
  บธ34301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1
  บธ363301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ38306 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 1
  บธ266302 กฏหมายและข้อบังคับการบิน 1
  ศศ33303 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 1
  บธ361202 การจัดการการปฎิบัติการ 1
  บธ32202 การจัดการการปฎิบัติการ 1
  บธ263402 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1
  บธ24403 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1
  บธ13201 หลักการตลาด 1
  บธ162201 หลักการตลาด 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ37403 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 1
  บธ265402 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ48304 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน 1
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
  บธ167201 หลักเศรษฐศาสตร์ 2
  บช25302 การบัญชีขั้นกลาง 2 1
  บช264302 การบัญชีขั้นกลาง 2 1
  บช2102 การบัญชีขั้นกลาง 2 1
  ศศ162302 กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 1
  ศศ32107 การเขียนทางธุรกิจขั้นกลาง 1
  บธ21201 การเงินธุรกิจ 1
  บธ267201 การเงินธุรกิจ 1
  บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,2
  บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,2
เวลา 12.00 - 14.00 น. ศศ1506 เศรษฐกิจพอเพียง 1
  ศศ11119 เศรษฐกิจพอเพียง 1
  ศศ161518 เศรษฐกิจพอเพียง 1
  บธ3701 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ 1
  บธ27401 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ 1
  บธ165302 การวางแผนทรัพยากรโลจิสติกส์ 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ363303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
  บธ34303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
  บธ38303 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 1
  บธ47303 การนำเข้าและการส่งออก 1
  บธ4704 การนำเข้าและการส่งออก 1
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ37305 การจัดการสินค้าคงคลัง 1
  บธ463301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
  บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
  บธ47305 พิธีการศุลกากร 1
  บธ4710 พิธีการศุลกากร 1
  บธ265306 การวางแผนอุปสงค์และสินค้าคงคลัง 1
  บธ2705 การจัดการสินค้าคงคลัง 1
  ศศ47401 การจัดการขยะมูลฝอย 1
  บธ24305 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 1
  บธ263305 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 1
เวลา 12.00-14.00 น. บธ28301 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 1
  บธ166301 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 1
  บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
  บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
เวลา 15.00-17.00 น. บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ361303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ38302 การตลาดในกิจการสายการบิน 1
  บธ47304 สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
  บธ465314 สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ164201 การบัญชีขั้นต้น 1,2
  บธ15203 หลักการบัญชีขั้นต้น 1,2
  บธ365308 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 1
  บธ37306 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 1
เวลา 12.00-14.00 น. ศฐ11502 สถิติเบื้องต้น 1,2
  ศศ161507 สถิติเบื้องต้น 1,2
  ศท1203 สถิติเบื้องต้น 1,2
  ศศ22105 การอ่านทางธุรกิจขั้นสูง 1
  ศศ162301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 1
  บธ466302 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน 1
  บธ48306 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน 1
  บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
  บธ463302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1