Testimonials

 • Testimonial
  พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล, รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2542 วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร : การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (พ.ศ.2553) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาขาวิชา : นโยบายและการวางแผนสังคม คณะ : ศิลปศาสตร์ ผลงานที่โดดเด่น : 1. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามคำสั่ง ตร. ที่ 177/2559 ลงวันที่ 23 มี.ค. 59 มีผลงานจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านอาวุธปืน อาวุธสงคราม ในหลายพื้นที่ ได้แก่ จ.อุทัยธานี จ.นครปฐม จ.ลพบุรี และจับกุมผู้มีอิทธิพลในด้านบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.กาญจนบุรี จ.ภูเก็ต และสามารถยึดพื้นที่ป่าคืนได้หลายหมื่นไร่ 2. ได้รับมอบหมายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ตามคำสั่ง ตร. ที่ 4/2559 ลงวันที่ 6 ม.ค. 59 โดยได้ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการปราบปรามผู้กระทำผิด จนมีผลการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายคดี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ต่างชาติ (สหรัฐอเมริกา) ยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จาก Tier 3 เป็น Tier 2 (Watch List) ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทย 3. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีสำคัญที่เกิดขึ้น โดยได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการควบคุม กำกับ ดูแล เร่งรัด จนสามารถติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เป็นผลสำเร็จ

 • Testimonial
  นายแพทย์ ดร.วิชัย เทียนถาวร, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา / คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปริญญาเอก : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2558 วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา : สื่อสารการเมือง คณะ : วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ผลงานที่โดดเด่น : เป็นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บุกเบิกโครง “ปิงปอง 7 สี” เพื่อควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดยสื่อสารให้คนในชนบทรู้จักวิธีป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้ยังได้เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขยายโอกาสให้แก่นักศึกษาในชนบทได้ศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ จึงนับเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกริก ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างยิ่ง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัยเกริก

 • Testimonial
  คุณ สุชาติ ลีละยุทธโยธิน, ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

  ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555 วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ คณะ : บริหารธุรกิจ ผลงานที่โดดเด่น : ผู้ก่อตั้งและเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการกำจัดและป้องกันแมลงซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นธุรกิจนานาชาติและมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท โดยมียอดขายของธุรกิจมากกว่าสามร้อยล้านบาทต่อปี นอกจากความสำเร็จด้านธุรกิจแล้ว คุณสุชาติยังทำงานให้กับสังคมและและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการยอมรับในทั้งในด้านวิชาการ เป็นประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญต่างประเทศ อาจารย์พิเศษในองค์การต่างๆ ด้านสังคม เป็น นายกสมาคม กรรมการบริหารสมาคม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจและอื่นๆอีกมาก รวมทั้งเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และเป็นอุปนายกฝ่ายบริหาร 2 สมัยของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกริก

 • Testimonial
  คุณ กิตติ โกสินสกุล, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท : ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553 วุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ : ศิลปศาสตร์ ผลงานที่โดดเด่น 1. ในฐานะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดตราด เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการแรงงาน และมีส่วนร่วมในการปรับแก้ พรบ.ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 ซึ่งในปัจจุบันได้บังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 2. ในฐานะนายกสมาคมการประมงจังหวัดตราด มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลทั้งในด้านการจัดหญ้าทะเลเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยสัตว์น้ำชายฝั่งในอ่าวตราด เป็นผู้เสนอกำหนดเขตทำการประมงในจังหวัดตราด รวมทั้งเป็นกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างสมดุล โดยเสนอค่า MSY (Maxlmum Sustainable Yield) หรือค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดวันทำประมง 3. ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยชุมชน ได้ริเริ่มนำเสนอหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน