News

, , , ,

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี ประจำ ภาคฤดูร้อนปี การศึกษา 2560

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา  ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2560

……………………………………

28 ภุมภาพันธ์ 2561
ทุกคณะรวบรวมตารางเรียนตารางสอบและกระเช้าชุดวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาทุกรหัสวิชา ส่งให้สำนักวิชาการ
2 มีนาคม 2561
ประกาศตารางเรียนตารางสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาเก่าทุกรหัสให้ลงทะเบียนเรียนกลุ่มปกติ(กลุ่ม 1,2,3) ยกเว้นการเปิดรายวิชาให้นักศึกษาใหม่รหัส 611 มาเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ก่อนจำนวน 2 รายวิชาที่ต้องระบุเป็นกลุ่ม 60, 61
20-21 มีนาคม 2561
นักศึกษาพบอาจารยี่ปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน (โดยไม่มีวันเรียนและวันสอบชนกัน หากเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนจึงจะลงทะเบียนได้ โดยแนบคำร้องที่ได้รับอนุมัติไปกับใบลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียนเรียน คือ ให้นักศึกษาเขียน ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษาและรายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนลงในใบลงทะเบียน สีขาว ระบุกลุ่มวิชา ทุกวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาแจกตารางเรียนตารางสอบให้นักศึกษาพร้อมลงชื่อในใบลงทะเบียนสีขาวและแนะนำให้นักศึกษานำใบลงทะเบียน สีขาว ไปติดต่องานทะเบียนฯ ด้วยตนเอง
– นักศึกษาภาคปกตินักศึกษาเทียบโอน ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ได้ 2 รายวิชา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยเงินสดให้นักศึกษานำใบลงทะเบียนไปติดต่อชำระเงินที่การเงิน อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 2
30 เมษายน 2561
เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
1 พฤษภาคม 2561
วันเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560