News

, , , ,

รายชื่อนักศึกษาขอรับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ปี 2561

ประกาศ
รายชื่อนักศึกษาขอรับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ปี  2561

……………………………………

โดยขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ไปรายงานตัวการผ่อนผันทหาร ในวีนและเวลาที่แจ้งในแบบสด.35  ตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษา  ในช่วงระหว่างวันที่1 – 12 เมษายน 2561

ลำดับ ชื่อ – สกุล ภูมิลำเนาทหาร
1 นายศตพัฒน์ เสาธงทอง กรุงเทพมหานคร
2 นายพงศธร ศาสตระวาทิต กรุงเทพมหานคร
3 นายชานนท์ บัวชื่น กรุงเทพมหานคร
4 นายจิรพัส สุขสมแดน กรุงเทพมหานคร
5 นายธิติวุฒิ วงศ์บุตร กรุงเทพมหานคร
6 นายณภัทร ตั้งสถิตวงศ์ กรุงเทพมหานคร
7 นายภานุพงศ์ ปิ่นแก้ว กรุงเทพมหานคร
8 นายภานุเดช คำฝึกฝน กรุงเทพมหานคร
9 นายธนกร แสนเทศ กรุงเทพมหานคร
10 นายปฐมพร สังวาลย์เพชร ตาก
11 นายปัญจพล ไทยประสงค์ ชัยภูมิ
12 นายสิทธิโชค สอนพงษ์ อำนาจเจริญ
13 นายพงษ์วรันต์ ฤาชา สมุทรปราการ
14 นายวรายุทธ เกิดแก้ว สมุทรปราการ
15 นายสิริวัฒน์ สารินทร์ ยโสธร
16 นายพีรพัฒน์ คุ้มบุญ ยโสธร
17 นายนันทปรีชา คงอยู่ ยโสธร
18 นายปราบปราม ไชยดี นนทบุรี
19 นายชาญวิทย์ ไชยเพ็ชร นนทบุรี
20 นายอภิสิทธิ์ สุกะระ อ่างทอง
21 นายธนโชติ ภูเงิน หนองบัวลำภู
22 นายพงศกร ชัยยะ นครสวรรค์
23 นายภาณุวัฒน์ คงทิพย์ สตูล
24 นายสุทธวีร์ กุลวงษ์ สระแก้ว
25 นายรัตนพล ลุมไธสง ร้อยเอ็ด
26 นายพิริยะ ศิริพันธ์พิริยะ บุรีรัมย์

*หมายเหตุ หากนักศึกษาท่านใดส่งเอกสารแล้วแต่ไม่มีรายชื่อโปรดติดต่อ คุณสุภาพร คุณากรพิสิฐ สำนักกิจการนักศึกษา
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ไปรายงานตัวที่สัสดี ณ ภูมิลำเนาของตนเอง ในช่วง 1-12 เมษายน 2561 หากไม่ไปจะถือว่า ท่านหนีทหาร !