News

, , , , ,

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจร่วมส่ง บทความวิชาการ-บทความวิจัย-บทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปี 36

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจร่วมส่ง
บทความวิชาการ-บทความวิจัย-บทความปริทัศน์-บทวิจารณ์หนังสือเพื่อตีพิมพ์ในวารสารร่มพฤกษ์ ปี 36
เปิดรับบทความ

……………………………………

 ปีที่ 36 ฉบับที่ ปิดรับบทความ
 ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2561 31 มีนาคม 2561
ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม 2561 30 พฤศจิกายน 2561

*กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์การรับพิจารณาบทความหากบทความในแต่ละฉบับเต็มแล้ว (โดยจะยกไปดำเนินการในฉบับถัดไป ซึ่งการพิจารณารับบทความตามลำดับในการส่งทางระบบ ThaiJO online)

**วารสารร่มพฤกษ์รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผู้สนใจส่งบทความโดยลงเบียนสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/user/register

***หรือ สมาชิกเดิม ThaiJO ใช้ username และ password เดิมที่มีสมัครสมาชิกวารสารร่มพฤกษ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/romphruekj/login

 วารสารร่มพฤกษ์ (Romphruek Journal) เป็นวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1