News

, , ,

“วันรำลึก ดร.เกริก.” ประจำปีพุทธศักราช 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก มหาวิทยาลัยเกริก
……………………………………….

06:49 น. บวงสรวง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ และ อาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์
07:30 น. พิธีสงฆ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารมังคละพฤกษ์
09:00 น. แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสภา ครอบครัวมังคละพฤกษ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก
09:30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และกล่าวสดุดี อาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์
อาจารย์เกริกก้อง มังคละพฤกษ์ ทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวสดุดีอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์
ตัวแทนนักศึกษา กล่าวสดุดีอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ ด้วยภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาไทย
ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงพระคุณของ อาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ เป็นเวลา 1 นาที
10:00 น. พิธีวางพวงมาลา
นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริก
ครอบครัวมังคละพฤกษ์
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก
แขกผู้มีเกียรติ
คณะวิชา/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์
10:30 น. พีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
10:50 น. การแสดงชุด “รำกลองยาว”
11:00 น การปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางการศึกษาของอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์” โดย  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์   อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนออนไลน์

หมายเหตุ :       การแต่งกายสูทสากล / ชุดสากลนิยม / ชุดสุภาพ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity