News

, , ,

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
เรียนนักศึกษาเก่าแต่ละคณะวิชา  ระดับปริญญาตรี
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561

……………………………………

10  เมษายน  2561
ทุกคณะรวบรวมตารางเรียนและกระเช้าชุดวิชาสำหรับการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาทุกรหัสวิชา ส่งให้สำนักวิชาการ
26 เมษายน 2561
ประกาศตารางเรียนตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
1- 9 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 (โดยไม่มีวันเรียนและวันสอบชนกัน หากเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาต้องเขียนคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนจึงจะไปลงทะเบียนได้)และอาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้าชุดวิชาและใบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกระเช้า (เฉพาะนักศึกษาที่มาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น) ส่งให้คณะวิชาเพื่อรวบรวมให้งานทะเบียน ฯ (คณะวิชารวบรวมให้ครบและจัดส่งพร้อมกันทุกสาขา)
นักศึกษาที่แจ้งสำเร็จการศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จะต้องลงทะเบียนทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ (รหัส EE9999 ทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ) ไปพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
*หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งและกำชับให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2561 (ตามกำหนดการของแต่ละคณะวิชา)ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มาดำเนินการลทะเบียนเรียนในวันดังกล่าว อาจมีผลต่อการดำเนินการด้านกองทุนฯ
7 – 11 พฤษภาคม 2561
งานทะเบียน ฯ ป้อนข้อมูลการลงทะเบียนตามข้อมูลที่คณะวิชาจัดส่งให้
23 – 24 พฤษภาคม 2561
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียน รับตารางเรียนและติดต่องานกองทุนเพื่อการศึกษาฯ โดยแบ่งออกเป็นแต่ละคณะวิชาดังนี้
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เวลา 09.00 – 17.00 น.     นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ) ทุกสาขาวิชา ทุกรหัสนักศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เวลา 09.00 – 17.00 น.  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ทุกรหัส
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ทุกรหัส
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ทุกรหัส