News

Open Activity World 2559

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 11.30-13.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก

Poster-Open