News

, , , , ,

ขอเชิญร่วมงาน การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ”

ขอเชิญร่วมงาน
การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
เรื่อง “ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ”
ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ห้องประชุม 2300
เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกริก
……………………………………….
หากท่านสนใจส่งบทความทางด้านสังคมศาสตร์
สามารถส่งได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 สิงหาคม ศกนี้
……………………………………………..